Tal av advokaten Pia Björstrand i försvar av XR rebellen Anna Termine (2020-12-10, Rådhuset, Stockholm)

Obs! Den här bloggen baserar på en Facebook posting av “Extinction Rebellion Sverige” 2020-12-18 [Web]. Jag formaterade meddelandet och talet för att kunna läsa texten lättare, visa strukturen, och länker referenserna [WI-2020-12-18]

1. Introduktion

Förra veckan ställdes rebellen Anna Termine inför rätta för att ha limmat fast sig vid entrén till Socialdemokraternas hus och ha låst fast sig i ett rör på Sveavägen under Novemberupproret i Stockholm. Här kommer Pia Björstrands lysande försvarstal som hon utgick från under rättegången och som förklarar varför Anna borde frikännas:

2. Försvarstal av advokaten

En gärning som någon begår i nöd utgör enligt 24 kap 4 § Brottsbalken brott endast om den med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är oförsvarlig. Nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse. Enligt Sveriges Rikes grundlag har staten en skyldighet att skydda medborgarna i enlighet med 1 kap. 2 § regeringsformen.
Vi befinner oss i dag i ett nödläge för planeten.
Den globala uppvärmningen är på väg att leda till en skenande uppvärmning, dvs en uppvärmning som vi inte har någon som helst kontroll över. Om vi fortsätter med ”Business as usual”, dvs fortsätter att släppa ut växthusgaser i den omfattning vi gör idag, riskerar vår civilisation att kollapsa redan under detta sekel. Stora delar av jorden riskerar att bli obeboeliga. Följderna av en okontrollerad uppvärmning är katastrofala inte bara för mänsklig­heten utan också för resten av livet på jorden. Att det pågår en global uppvärmning och att det är människan som har orsakat den är vetenskapligt bevisat bortom allt rimligt tvivel. Vi vet också att vi är de enda som kan göra något åt det. Om vi ska ha någon chans att hindra en skenande uppvärmning vet vi också att vi bara har ett fåtal år på oss att förhindra det. Under det här seklet måste vi sänka våra utsläpp till noll. Det innebär en omställning i en takt som aldrig tidigare har skådats så länge mänskligheten har funnits till.
Förutom klimatkrisen står vi också inför världens sjätte massutrotning, även den orsakad av människan. Två tredjedelar av djuren har försvunnit på femtio år! ”Just nu är vi på väg mot att systematiskt utrota allt icke-mänskligt liv”, sa nyligen chefen för FN:s panel för biologisk mångfald. Förlusten av biologisk mångfald drabbar oss också direkt och med katastrofala effekter. Om bina dör är det beräknat att vi människor kan överleva ca 4 år; sedan kommer vår mat ta slut. Redan nu har det blivit minskade skördar på många håll på grund av massutdöende av pollinerande insekter. Som om inte detta vore nog har en mängd andra planetära gränser också överskridits.
Faran är akut. Idag beräknas 8 000 människor dö i Sverige varje år på grund av luftföroreningar. Jämför det med Corona där det hittills har dött ca 7 000 personer, och de åtgärder som vidtas på grund av det, som drabbar hela vårt samhälle Hundratusentals dör av klimatorsakade katastrofer som torka, översvämningar eller extremväder. 300 000 dör varje år av klimatförändringarna | Aftonbladet (Enligt en global rapport år 2009 dog 300 000 personer varje år av klimatrelaterade katastrofer. Idag bör den siffran vara betydligt högre eftersom effekterna är mycket värre). Även om det inte finns något direkt uppsåt så orsakas dessa dödsfall framför allt av västvärldens, Kinas och Indiens utsläpp av växthusgaser. Hade det funnits någon global rättvisa så hade vi alla fått stå till svars för vad vi gör mot våra medmänniskor.
Jag har själv två barn, och är oerhört orolig för inte bara deras framtid utan min egen framtid. En kollaps riskerar att ske under min livstid som utvecklingen ser ut idag.
Den svenska staten är inte ens i närheten av att vidta tillräckliga åtgärder för att skydda sina medborgare från de katastrofala följder som vår livstid medför. De medborgare som väljer att agera för att skydda resten av oss från detta borde hyllas, inte straffas.
Historiens dom över vår generation kommer att bli hård om vi inte klarar detta. Under utrotningen av judar under Hitlertiden var det inga domare som protes­terade mot det sjuka systemet.
En gång i tiden var det lagligt att hålla slavar och olagligt att befria dem. I länder som Sydafrika och USA var det lagligt att segregera människor. Idag är det lagligt att förstöra miljön och olagligt att försöka förhindra den enorma skada som miljöförstöringen orsakar.
Någonstans måste var och en göra ett val vad som är moraliskt riktigt i just den tid vi lever i. Politiker som ni som sitter i nämnden och våra domstolar har makt och på er vilar därför ett tungt ansvar.  Det kostar resurser för samhället men den skada som klimatkrisen kommer kosta oss är kolossal jämfört med detta. Man kan jämföra XR:s aktioner med att man vaknar av att brandvarnaren tjuter. Först är man irriterad men sedan är man ganska glad att man agerade innan huset brann ner.
Grundlagen skyddar som bekant demonstrationsrätten. I Regeringsformens andra kapitel, om grundläggande fri- och rättigheter, nämns ”frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats”. Demonstrationen är en oppositionsyttring, som i regel sker på platser där annan aktivitet pågår. En demonstration som inte stör är med andra ord en dålig demonstration.
Juristen Thomas Bull sitter i Högsta förvaltningsdomstolen, har varit professor i konstitutionell rätt och expert i bland annat yttrandefrihetskommittén. Bull skriver i sin avhandling “Mötes och demonstrationsfriheten” följande:
”Det ligger i mötes- och demonstrationsfrihetens natur att den medför att vardagens vanliga ordning störs. Tidsförluster, obekvämlighet och andra irritationsmoment följer i dess spår. Detta är inte tillräckligt starka skäl för att begränsa mötes- och demonstrationsfriheten.” [Web]
Enligt Regeringsformen får demonstrationsrätten inskränkas, men, citat
”Begränsningar […] får göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt […eller] sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen.” [Web]

Enligt Ordningslagen [2:23] får polisen upplösa en allmän sammankomst citat

”om det uppkommer svårare oordning […] eller om sammankomsten medför avsevärd fara för de närvarande eller allvarlig störning av trafiken”.
[Web]

Thomas Bull skriver i sin avhandling, med anledning av detta:

”Man bör kunna tillåta utövandet av mötes- och demonstrations-friheten även när denna hindrar trafiken. Jag menar att t.o.m. under rusningstid, när trafikstörningarna kan bli stora, väger mötes- och demonstrationsfriheten tyngre än trafikhänsyn. Att demonstrera i rusningstid är ett rationellt sätt att försäkra sig om största möjliga spridning av sitt budskap.” [Web]

I den här situationen krävs det drastiska åtgärder om vi vill skydda livet. Vi har sett exempel under året i samhällets vilja att skydda de sårbara under coronakrisen. De drastiska åtgärderna har däremot lyst med sin frånvaro när det gäller att hejda luftföroreningarna och miljöhotet. Dagens lagar skyddar ekocid, men kriminaliserar motstånd. Jag uppmanar alla, inklusive de som sitter till doms här idag, att ställa sig på livets sida i den här kampen, även om det innebär att vi är ohörsamma och stör det staten anser vara den allmänna ordningen. Vi behöver en annan ordning, och vi har inte råd att vänta. Hela vår civilisation, alla människor på jorden och större delen av livet på jorden befinner sig i akut fara. Den skada som Anna har åsamkat genom att limma fast sig och att inte avlägsna sig på polisens uppmaning är bagatellartad. Mot den bakgrunden är hennes agerande försvarligt och hon ska frikännas.

3. Referenser

  • Bull, Thomas (1997), Mötes- och demonstrationsfriheten: En statsrättslig studie av mötes- och demonstrationsfrihetens innehåll och gränser i Sverige, Tyskland och USA : [a constitutional study of the concept and limits of freedom of assembly and demonstration in Sweden, Germany and USA]. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis , 1997, p. 705 [Web]
  • Johan Nilsson (
  • Patrick Greenfield (2020-09-10). Humans exploiting and destroying nature on unprecedented scale – report. The Guardian [Web]

http://wilmarigl.de

en_USEnglish