Documentär “More of everything – The Swedish Foresty Model” – Transcript [Swedish]

1. Scientists and experts, in order of appearance [57h38m]

 • [AL] ARTUR LARSSON, Conservation biologist -System Manager, Swedish Species Information Centre
 • [MB] MARY S. BOOTH, Director, Partnership for Policy Integrity
 • [BJ] BENGT GUNNAR JONSSON, Professor, Mid Sweden University, Department of Natural Sciences
 • [EW] ERIK WESTHOLM, Professor Emeritus, Swedish University of Agricultural Sciences, Department for Urban and Rural Studies
 • [SH] STIG-OLOF HOLM, PhD, Ecology, Umea University, Department of Ecology and Environmental Sciences
 • [LÖ] LARS ÖSTLUND, Professor, Forest History, Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Ecology and Management
 • [JA] JON ANDERSSON, PhD Biology, Forest and GIS Expert
 • [PA] PER ANGELSTAM, Professor, Forest and natural resource management  and governance, Swedish University of Agricultural Sciences, Faculty of Forest Sciences
 • [AD] ANDERS DAHLBERG, Professor, Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Mycology and Plant Pathology
 • [AL] ANDERS LINDROTH, Professor Emeritus, Lund University, Department of Physics Geography and Ecosystem Science
 • [LG] LENA GUSTAFSSON, Professor Emeritus , Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

2. Subtitles in SubRip file format (SRT)

Note 1: Extracted via https://savesubs.com from https://www.youtube.com/watch?v=q51FMbTOn_Q

Note 2: Initiales of speakers  willl be added.


1
00:00:32,070 –> 00:00:35,220
Ingen har kunnat visat att detta är
hållbart skogsbruk.

2
00:00:35,720 –> 00:00:40,610
Jag tror att industrin funnit det
mycket bekvämt att kunna vidmakthålla

3
00:00:40,710 –> 00:00:45,110
denna myt att bioenergi inte har
någon nettoeffekt på atmosfären.

4
00:00:45,210 –> 00:00:48,600
Situationen blir inte bättre.
Den blir faktiskt värre med tiden.

5
00:00:48,780 –> 00:00:54,540
Den stora syntesen var ju egentligen
inledningen på ett enormt lobbyarbete.

6
00:00:54,680 –> 00:00:57,700
Dagens svenska skogsbruk, som det är utformat

7
00:00:57,800 –> 00:01:02,050
utgör det enskilt största
hotet mot miljön i Sverige.

8
00:01:03,080 –> 00:01:08,040
Den så kallade ‘svenska skogsbruksmodellen’ marknadsförs
över hela världen som en framgångssaga.

9
00:01:08,360 –> 00:01:13,840
I tider av klimatförändringar, påstår sig
skogsindustrin sitta på det magiska trollspöet: trä.

10
00:01:14,000 –> 00:01:16,492
Trä ska användas till allt;
från förpackningar,

11
00:01:16,592 –> 00:01:20,272
smink och kläder, till bränsle
till en ständigt växande transportsektor.

12
00:01:21,080 –> 00:01:24,082
För att sälja in denna berättelse,
spenderar de mångmiljonbelopp

13
00:01:24,182 –> 00:01:26,960
på reklam, PR och lobbyverksamhet.

14
00:01:27,400 –> 00:01:31,312
I den här filmen, med hjälp av oberoende
forskare och experter, kommer vi att

15
00:01:31,412 –> 00:01:34,702
granska några av industrins påståenden –
för om dessa inte är sanna,

16
00:01:34,792 –> 00:01:38,212
kan en fortsatt tillämpning och spridning av
den svenska skogsbruksmodellen,

17
00:01:38,312 –> 00:01:42,202
äventyra klimatet och
ekosystemen som vi alla är beroende av.

18
00:01:53,160 –> 00:01:56,920
Många tror att en skog utgörs
av en stor samling träd,

19
00:01:57,160 –> 00:01:59,600
men en skog är mer än bara träd.

20
00:02:00,040 –> 00:02:04,400
En naturskog består av alla arter
över och under marken:

21
00:02:04,579 –> 00:02:08,604
växter, stora svampnätverk, djur,
och interaktionen mellan dem.

22
00:02:09,114 –> 00:02:14,480
Träd föds, de lever, dör och
utgör hem till oräkneliga organismer.

23
00:02:17,200 –> 00:02:19,814
I Sverige finns en
viktig del av Europas sista

24
00:02:19,914 –> 00:02:23,160
återstående naturliga skogar, skogar som
aldrig har kalavverkats

25
00:02:23,394 –> 00:02:27,320
så kallade kontinuitetsskogar.

26
00:02:28,493 –> 00:02:32,040
Men Europas naturarv är hotat.

27
00:02:33,383 –> 00:02:37,280
Varje år krymper arealen kontinuitetsskog i Sverige.

28
00:02:38,785 –> 00:02:44,724
Det beror på att både icke-certifierade och även
PEFC- och FSC-certifierade skogsägare

29
00:02:45,204 –> 00:02:49,464
fortsätter att kalavverka och
förstöra värdefulla naturskogar

30
00:02:50,064 –> 00:02:53,274
utan att bry sig om
konsekvenserna för ekosystemen.

31
00:02:53,904 –> 00:02:57,264
Få människor som hör om
den svenska skogsbruksmodellen är helt

32
00:02:57,364 –> 00:03:02,640
införstådda med hur den fungerar.
Den beskrivs bäst som “träd-jordbruk”.

33
00:03:03,000 –> 00:03:05,566
Äldre skogar kalavverkas,
och ofta markbereds marken.

34
00:03:05,666 –> 00:03:09,316
Den vanligaste föryngringsmetoden är att plantera

35
00:03:09,346 –> 00:03:13,456
förodlade plantor. Efter ett
tag gallras odlingen och

36
00:03:13,556 –> 00:03:16,936
när träden anses avverkningsmogna
kalavverkas bestånden igen.

37
00:03:17,736 –> 00:03:21,066
Speciellt under 1900-talet har vi haft en

38
00:03:21,166 –> 00:03:26,166
stor omvandling av det
svenska skogslandskapet,

39
00:03:26,266 –> 00:03:31,080
eftersom vi började med
det vi vanligtvis kallar modernt skogsbruk.

40
00:03:31,280 –> 00:03:34,746
Detta är ett tekniskt
skogsbruk, och det omvandlar

41
00:03:34,846 –> 00:03:39,280
skogen till ett “jordbruksliknande” stadium,

42
00:03:39,606 –> 00:03:44,436
där vi inte bara skördar träd,
utan också manipulerar ekosystemet

43
00:03:44,536 –> 00:03:47,760
för att kunna öka produktionen.

44
00:03:48,156 –> 00:03:52,446
Vi har genomfört dikning på
enorma ytor skogsmark.

45
00:03:52,806 –> 00:03:55,776
Vi har använt bekämpningsmedel.
Vi har kalavverkat,

46
00:03:56,046 –> 00:03:58,880
och vi sänker åldern på skogarna.

47
00:03:59,035 –> 00:04:05,640
Nu har vi skapat trädbestånd av samma art i
samma ålder, i separata bestånd,

48
00:04:05,840 –> 00:04:08,828
vilket aldrig var fallet förr,

49
00:04:08,858 –> 00:04:12,338
då vi hade landskapstäckande skogar,
med träd av olika slag

50
00:04:12,488 –> 00:04:16,680
och ålder överallt.

51
00:04:17,270 –> 00:04:20,918
Skogsekologen och experten på
geografiska informationssystem,

52
00:04:20,948 –> 00:04:23,560
Dr. Jon Andersson har visualiserat den

53
00:04:23,720 –> 00:04:27,200
dramatiska förändring som svenska delen av taigan
har genomgått sedan 1950-talet.

54
00:04:27,520 –> 00:04:31,520
Studieområdet ligger här i norra Sverige

55
00:04:31,800 –> 00:04:38,200
i Västerbottens län och omfattar
ungefär 17 000 kvadratkilometer.

56
00:04:38,400 –> 00:04:40,568
De gröna områdena, det är skog

57
00:04:40,658 –> 00:04:44,160
som inte kalavverkats vid denna tidpunkt,

58
00:04:44,488 –> 00:04:46,720
Och de gula fläckarna, det är kalavverkningar.

59
00:04:47,160 –> 00:04:50,520
De små svarta linjerna, det är skogsbilsvägar.

60
00:04:50,770 –> 00:04:54,880
De grå områdena, utgörs av impediment,

61
00:04:54,938 –> 00:04:58,320
det växer, per definition, ingen produktiv skog där.

62
00:05:00,528 –> 00:05:04,320
Det röda ni ser är ett mycket stort naturreservat.

63
00:05:04,441 –> 00:05:09,880
Men om ni minns, det här området består mest av myrmark.

64
00:05:10,130 –> 00:05:14,280
Detsamma gäller för den här.
Så dessa röda fläckar

65
00:05:14,470 –> 00:05:19,680
täcker områdena, men
hela områdena utgörs inte av skog.

66
00:05:20,480 –> 00:05:24,920
Och som ni kan se här,
skogslandskapet har blivit riktigt uppsplittrat nu.

67
00:05:25,160 –> 00:05:31,000
Gröna områden med gammelskog, de ligger nu längre
och längre bort från varandra

68
00:05:31,117 –> 00:05:33,480
på grund av den fragmentering som alla kalhyggen orsakat.

69
00:05:33,840 –> 00:05:40,080
Sverige har cirka 23 miljoner hektar
av så kallad ‘produktiv skogsmark’

70
00:05:40,680 –> 00:05:44,560
och sedan ytterligare 5 miljoner hektar
av icke produktiv skogsmark.

71
00:05:45,000 –> 00:05:46,150
Den icke produktiva skogsmarken

72
00:05:46,420 –> 00:05:49,000
som namnet förklarar,
producerar inte mycket virke.

73
00:05:49,230 –> 00:05:53,600
Så av de 23 miljoner hektaren ‘produktiv skogsmark’, är cirka
åtta till tio procent, beroende på hur du räknar

74
00:05:53,720 –> 00:05:57,880
avsatta för naturvårdsändamål
medan resten brukas.

75
00:05:58,080 –> 00:05:59,160
Och så här ser det ut.

76
00:05:59,280 –> 00:06:03,302
Men den kortsiktigt lönsamma kalavverkningsmetoden:
‘den svenska modellen’

77
00:06:03,402 –> 00:06:07,320
ogillas i stor utsträckning av allmänheten.
Så för att ändra opinionen,

78
00:06:07,520 –> 00:06:10,440
har marknadsföringskampanjer
lanserats av skogsindustrin

79
00:06:10,600 –> 00:06:12,840
sedan gryningen av dagens
moderna medielandskap.

80
00:06:13,160 –> 00:06:18,320
“För att behålla vår position
på den internationella massa- och pappersmarknaden,

81
00:06:18,570 –> 00:06:21,840
sker omfattande forskningsaktiviteter.”

82
00:06:22,320 –> 00:06:26,440
Industrins motiv och narrativ förändras
över tid. Och idag är dessa PR-strategier

83
00:06:26,550 –> 00:06:28,840
mer aggressiva än någonsin tidigare.

84
00:06:28,964 –> 00:06:31,772
För närvarande återkommer ett antal påståenden ofta i

85
00:06:31,872 –> 00:06:35,160
skogsindustrins marknadsföring och lobbykampanjer.

86
00:06:35,600 –> 00:06:39,800
Så låt oss undersöka de vanligaste
påståendena ett efter ett.

87
00:06:45,651 –> 00:06:50,400
Gamla naturliga skogar lagrar enorma mängder
kol i växter och i marken.

88
00:06:50,560 –> 00:06:54,520
Forskning visar att gamla skogar
fortsätter att ta upp kol

89
00:06:54,591 –> 00:06:57,680
i träden, i jorden och i nätverken av mykorrhizasvamp.

90
00:06:58,000 –> 00:07:00,994
Gamla skogar som inte
påverkats av störningar

91
00:07:01,264 –> 00:07:04,320
innehåller de största kolförråden.

92
00:07:07,057 –> 00:07:11,764
Medvetenheten om klimatkrisen ökar i samhället.
Och följaktligen, har skogsindustrierna

93
00:07:11,864 –> 00:07:15,880
hängt upp sin marknadsföring kring klimatfrågan.

94
00:07:20,840 –> 00:07:24,994
Låt oss undersöka skogsindustrins vanligaste
påståenden relaterade till just klimatet.

95
00:07:28,314 –> 00:07:32,240
Förbränning av skoglig biomassa för energi
är inte koldioxidneutralt.

96
00:07:32,805 –> 00:07:36,680
När du avverkar ett träd och förbränner det i ett kraftverk,

97
00:07:36,770 –> 00:07:40,874
så släpper det faktiskt ut mer koldioxid än
när du bränner kol.

98
00:07:40,974 –> 00:07:44,424
Per megawattimme är det faktiskt
mycket mer koldioxid som kommer ut ur

99
00:07:44,524 –> 00:07:48,084
skorsten när du bränner ved.
Så detta är uppenbarligen ett stort problem.

100
00:07:48,184 –> 00:07:51,744
Hur kommer det sig att vi behandlar och kallar detta

101
00:07:51,844 –> 00:07:54,680
koldioxid-neutralt om det släpper ut
mer koldioxid än kol?

102
00:07:55,173 –> 00:07:58,600
Jo, tanken är att träden kommer att växa
tillbaka så småningom.

103
00:07:58,762 –> 00:08:04,800
Detta är motiveringen som EU använder för
behandla bioenergi i huvudsak som koldioxid-neutral.

104
00:08:05,080 –> 00:08:06,600
Men vi har inte den tiden.

105
00:08:06,760 –> 00:08:10,040
Vi kan inte vänta 50 eller 100 år på att träd ska växa tillbaka.

106
00:08:10,280 –> 00:08:12,378
Vi måste stoppa utsläppen nu.

107
00:08:12,726 –> 00:08:17,520
Om man ska klara 1,5 graders målet, Paris avtalet

108
00:08:17,693 –> 00:08:22,760
Så måste vi gå ner kanske 40, 45 procent med
utsläppen till 2030.

109
00:08:22,930 –> 00:08:27,960
och bränner vi skogsprodukter så ökar
vi utsläppen, vi minskar dem inte.

110
00:08:28,156 –> 00:08:32,686
De organisationer vi har, i det
här fallet skogsbolagen,

111
00:08:33,676 –> 00:08:35,919
Det ska till ganska mycket för
att rubba dem.

112
00:08:36,045 –> 00:08:40,696
Så de införlivar i sin regim och sina idéer

113
00:08:41,026 –> 00:08:44,240
det som är nytt,

114
00:08:44,331 –> 00:08:46,066
som klimatfrågan i det här fallet.

115
00:08:46,546 –> 00:08:53,440
Vi kan ju se att över tid har
skogspolitiken i vid bemärkelse

116
00:08:54,480 –> 00:08:58,960
överlevt med det här målet att
vi är ett råvaruproducerande land.

117
00:08:59,160 –> 00:09:00,738
Vi ska producera så mycket det går och

118
00:09:00,838 –> 00:09:02,988
vi måste få de här granarna att
växa fortare.

119
00:09:03,508 –> 00:09:08,398
Men argumenten för det har
växlat över tid och

120
00:09:08,448 –> 00:09:13,428
klimatnyttan kom nästan
att ses som något positivt.

121
00:09:13,678 –> 00:09:15,178
“Framtidsmålet för svensk skogsproduktion

122
00:09:15,558 –> 00:09:21,960
är att öka produktionsnivån ytterligare

123
00:09:22,160 –> 00:09:23,858
från dagens nivåer.
Och vi tror att vi kommer

124
00:09:23,958 –> 00:09:28,800
att kunna nå en 20-procentig ökning
fram till 2030.”

125
00:09:31,008 –> 00:09:36,288
Om vi avverkar skog och använder
det som biobränslen så får vi

126
00:09:36,388 –> 00:09:41,178
både utsläpp av koldioxid och
minskat upptag av koldioxid,

127
00:09:41,598 –> 00:09:45,880
eftersom vi minskar den gröna
ytan, den fotosyntetiserande ytan.

128
00:09:46,320 –> 00:09:48,458
Så man gör två fel, inte bara ett fel.

129
00:09:49,320 –> 00:09:54,428
Människor ser med fasa hur
skogar i Amazonas, Australien och

130
00:09:54,528 –> 00:09:57,608
i Kalifornien brinner. Och de
förstår omedelbart att

131
00:09:57,708 –> 00:10:01,478
brinnande skog tillför kol till
atmosfären. Men på något sätt

132
00:10:01,508 –> 00:10:05,468
har beslutsfattare fått för sig
att om vi förbränner

133
00:10:05,568 –> 00:10:08,200
skog som bränsle, så minskar vi koldioxidutsläppen.

134
00:10:08,399 –> 00:10:12,968
Reglerna och de kriterier som EU
beslutat om gällande biomassa framöver

135
00:10:13,448 –> 00:10:18,680
är i själva verket en typ av Potemkin-regler.
De ser ut att vara klimat-effektiva

136
00:10:18,800 –> 00:10:23,400
men de var faktiskt mer eller mindre
skrivna av biomassaindustrin.

137
00:10:24,120 –> 00:10:29,621
År 2018, skickades ett brev undertecknat
av 800 forskare till EU.

138
00:10:29,920 –> 00:10:34,400
Brevet skrevs av en grupp forskare

139
00:10:34,560 –> 00:10:38,080
och undertecknades sedan av sammanlagt 800 forskare

140
00:10:38,320 –> 00:10:41,828
vilka bad EU att dramatiskt begränsa

141
00:10:41,928 –> 00:10:45,458
mängden biomassa som
används till “förnybar” energi i EU.

142
00:10:46,208 –> 00:10:48,080
Men tyvärr så
lyssnade de inte.

143
00:10:51,305 –> 00:10:57,520
Europeiska unionen spenderade år 2017,
över 6,5 miljarder euro

144
00:10:57,699 –> 00:11:01,440
i subventioner för att betala folk för att avverka träd
och bränna dem i kraftverk.

145
00:11:01,570 –> 00:11:05,830
Och det är faktiskt inte ens

146
00:11:05,930 –> 00:11:08,590
hela beloppet som spenderats på subventioner.

147
00:11:08,690 –> 00:11:10,440
Så det här är helt skandalöst.

148
00:11:10,677 –> 00:11:14,090
Att man subventionerar denna
miljöförstörande pappersindustri

149
00:11:14,190 –> 00:11:18,000
med 6, 7 miljarder kronor per år
för att de ska få billig el.

150
00:11:18,220 –> 00:11:26,800
Att industrin betalar mycket mindre än
vad vanligt folk betalar.

151
00:11:27,130 –> 00:11:28,870
Det är ganska skandalöst egentligen.

152
00:11:29,505 –> 00:11:33,850
Ett vanligt påstående i skogsindustriernas
reklamkampanjer är att trä

153
00:11:33,950 –> 00:11:38,640
kan ersätta energiintensiva material.
Den så kallade ‘substitutionseffekten’.

154
00:11:40,400 –> 00:11:43,240
Är detta sant, och kommer det att rädda oss från klimatförändringar?

155
00:11:43,465 –> 00:11:48,960
Det är en myt att den avverkade skogen i Sverige
blir till klimatsmarta produkter.

156
00:11:49,371 –> 00:11:53,040
“När träden växt klart används de till klimatsmarta saker och material.”

157
00:11:53,480 –> 00:11:57,000
Bara 16 procent av det som
avverkas blir till sågvirke

158
00:11:57,190 –> 00:12:00,502
som kan byggas in i hus i Sverige eller andra delar av världen

159
00:12:00,522 –> 00:12:02,752
och lagra in kolet under en längre tid.

160
00:12:03,262 –> 00:12:08,480
Resten, kanske 80 – 85 procent släpps ut
ganska snabbt till atmosfären igen

161
00:12:08,680 –> 00:12:11,932
som koldioxid. Och det
har ju samma effekt som

162
00:12:11,992 –> 00:12:13,492
förbränning av fossila bränslen.

163
00:12:13,852 –> 00:12:16,942
Man kan inte skilja på gröna och
svarta koldioxidmolekyler.

164
00:12:17,392 –> 00:12:19,760
Atmosfären gör ingen skillnad i det fallet.

165
00:12:20,010 –> 00:12:24,400
Och dessutom, hur många saker ska vi kräva
att skogarna ska tillhandahålla oss?

166
00:12:25,000 –> 00:12:27,742
Så skogen ska ersätta fossila bränslen,

167
00:12:27,842 –> 00:12:32,200
Den ska ersätta betong, stål.

168
00:12:32,480 –> 00:12:34,312
Vi har inte hur mycket skog som helst.

169
00:12:35,152 –> 00:12:39,162
“Trevlig och vacker skog men den gör
ingen ytterligare klimatnytta.”

170
00:12:39,556 –> 00:12:43,842
I jakten på att förvandla naturliga skogar
till produkter, hävdar skogsindustrin

171
00:12:43,942 –> 00:12:47,512
ofta att gamla skogar binder mindre kol

172
00:12:47,612 –> 00:12:50,812
än plantager och att de därför
bör kalavverkas och bytas ut.

173
00:12:51,202 –> 00:12:55,642
Det är sant att unga träd
tar upp kol i en hög takt,

174
00:12:55,772 –> 00:12:59,332
men gamla skogar innehåller redan stora kolförråd

175
00:12:59,432 –> 00:13:02,784
och avverkning av gamla skogar
innebär således enorma

176
00:13:02,884 –> 00:13:05,240
utsläpp av kol till atmosfären.

177
00:13:05,618 –> 00:13:11,600
Dessutom, att gamla skogar binder in stora mängder
kol, är vetenskapen tydlig med numera.

178
00:13:11,920 –> 00:13:13,844
Det var bara för några år sedan
som vi insåg att

179
00:13:13,944 –> 00:13:17,784
mykorrhizasvamparna,
de döda delarna av hyferna,

180
00:13:17,884 –> 00:13:21,444
bidrar väsentligt till
inlagringen av kol i jorden.

181
00:13:21,564 –> 00:13:26,720
I gammelskogar bidrar svamparna med
40 till 50 procent

182
00:13:27,120 –> 00:13:29,800
av det långlagrade kolet

183
00:13:30,034 –> 00:13:34,824
På global nivå står de terrestra
ekosystemen för ungefär en

184
00:13:34,924 –> 00:13:39,804
tredjedel av den sänka som
finns. Detta motverkar

185
00:13:39,814 –> 00:13:41,560
det som hamnar i atmosfären.

186
00:13:41,810 –> 00:13:46,000
I dag avverkas träden när de är relativt unga.

187
00:13:46,084 –> 00:13:51,840
Men de har ju inte slutat växa utan
en tall kan bli hundratals år gammal

188
00:13:52,000 –> 00:13:54,000
och fortsätter att växa.

189
00:13:54,250 –> 00:13:56,280
Och det har inte gjorts livscykelanalyser

190
00:13:56,376 –> 00:13:59,704
som visar på hur grovt
ett träd ska vara för att man

191
00:13:59,804 –> 00:14:02,796
ur klimatsynpunkt, ska kunna
tillåta en avverkning.

192
00:14:03,366 –> 00:14:08,400
Men även om det skulle vara så
att gammelskogen stannar av

193
00:14:08,581 –> 00:14:13,476
så på grund av att vi har till 2030 på oss
för att klara 1,5 graders målet

194
00:14:13,626 –> 00:14:18,200
så är det fel att avverka dem, för det hinner
inte komma upp nya träd tills dess.

195
00:14:18,456 –> 00:14:19,866
De hinner inte ta upp kolet igen.

196
00:14:20,286 –> 00:14:22,506
Det är för sent att diskutera på det sättet.

197
00:14:23,176 –> 00:14:24,760
Det är en ny tid nu.

198
00:14:25,436 –> 00:14:30,520
Vetenskapen är obestridlig: äldre skogar
fortsätter att lagra kol i århundraden.

199
00:14:30,826 –> 00:14:35,680
Och idén om att bara unga skogar
lagrar kol är faktiskt en av skogsindustriernas myter.

200
00:14:36,175 –> 00:14:40,976
Den svenska skogsindustrin hålls inte
ansvariga för de miljarder ton kol

201
00:14:40,976 –> 00:14:43,920
som var lagrade i de gamla skogar

202
00:14:44,040 –> 00:14:46,166
som de jämnade med marken och förstört

203
00:14:46,256 –> 00:14:49,120
för att ge plats åt plantager.

204
00:14:49,305 –> 00:14:54,160
Och nu vill de ta åt sig äran för dessa
unga, snabbt växande träd

205
00:14:54,338 –> 00:14:57,000
i form av kolsänkor.

206
00:14:57,349 –> 00:15:02,124
Det är i själva verket som ett bägarespel
där de gömmer en kula

207
00:15:02,167 –> 00:15:03,480
och de flyttar runt den under bägaren.

208
00:15:03,584 –> 00:15:06,482
Det spelet lurar beslutsfattare,
men det lurar inte klimatet.

209
00:15:06,732 –> 00:15:10,232
Förutom CO2-utsläpp
från skogsprodukter som förbränns

210
00:15:10,482 –> 00:15:14,720
så släpper själva kalhygget ut ännu mer
kraftfulla växthusgaser.

211
00:15:14,889 –> 00:15:18,200
Kalhyggen läcker ut stora
mängder koldioxid och det är det

212
00:15:18,338 –> 00:15:20,408
som händer på hygget nu de
kommande åren.

213
00:15:20,678 –> 00:15:25,928
De kritiska åren där vi ska
minska utsläppen med 45 procent

214
00:15:26,048 –> 00:15:30,790
till 2030, och det här kommer att
fortsätta att läcka kanske fram till dess.

215
00:15:31,662 –> 00:15:36,118
Det är det som vi försöker att få bättre grepp
om med den här moderna tekniken

216
00:15:36,218 –> 00:15:41,558
där vi kan mäta med väldigt hög
tidsupplösning, varje halvtimme kan vi

217
00:15:41,704 –> 00:15:46,352
säga hur mycket koldioxid som tagits upp
eller avgetts från en skog som den här

218
00:15:47,280 –> 00:15:52,028
och där har vi ju sett
att kalhyggen släpper ut

219
00:15:52,128 –> 00:15:54,900
väldigt mycket koldioxid under
ganska lång tid.

220
00:15:55,968 –> 00:16:00,400
Så framför allt marken har en stor
potential att att fortsätta inlagra.

221
00:16:00,680 –> 00:16:03,280
Hugger man då ner skogen
och gör ett sådant här kalhygge

222
00:16:03,580 –> 00:16:07,320
ja då startar man ju utsläppen momentant.

223
00:16:10,410 –> 00:16:14,780
Vi har ju ett årligt utsläpp
idag från skogsbruket på

224
00:16:14,790 –> 00:16:19,760
kanske 83 miljoner till 85 miljoner
ton koldioxid direkta utsläpp

225
00:16:19,925 –> 00:16:23,480
Det är ju då bland annat biobränslen som eldas,
svartluten till exempel.

226
00:16:24,246 –> 00:16:27,930
Det kan jämföras med Sveriges
totala övriga utsläpp.

227
00:16:28,320 –> 00:16:33,870
Trafik, kommunikation, utrikesflyg
inklusive höghöjdseffekt

228
00:16:34,140 –> 00:16:36,600
som är på ungefär 63 miljoner ton C02-EQ.

229
00:16:36,850 –> 00:16:41,920
Så skogsnäringen i sig har
alltså betydligt större utsläpp

230
00:16:42,080 –> 00:16:45,680
än vad övriga Sveriges klimatutsläpp är.

231
00:16:45,870 –> 00:16:47,220
Varför diskuteras inte detta?

232
00:16:47,490 –> 00:16:49,381
Varför rapporteras det inte?

233
00:16:50,040 –> 00:16:54,640
Jo, faktum är att skogen i
Sverige fortsätter att ackumulera

234
00:16:54,760 –> 00:16:59,118
och vi har en nettoinlagring av kol
i Sverige på grund av detta.

235
00:16:59,370 –> 00:17:05,512
Men grejen är den att skulle vi
inte avverka då skulle det här

236
00:17:06,002 –> 00:17:07,922
upptaget öka ofantligt mycket.

237
00:17:08,312 –> 00:17:13,052
Det skulle per satsad krona vara
otroligt ekonomiskt försvarbart

238
00:17:13,262 –> 00:17:16,522
jämfört med allting annat som vi
skulle lägga om i samhället

239
00:17:16,682 –> 00:17:18,732
för att minska utsläppen
av växthusgaser.

240
00:17:19,472 –> 00:17:22,532
Eftersom det är en så liten del
av ekonomin, men samtidigt skulle

241
00:17:22,632 –> 00:17:27,760
Sverige kunna bidra internationellt på ett
helt annat sätt än vad vi gör idag.

242
00:17:28,043 –> 00:17:33,000
Och i själva verket visar klimatmodelleringen
att den bästa och mest klimateffektiva användningen av skogar

243
00:17:33,265 –> 00:17:38,320
är att låta dem växa och att
använda återbeskogning,

244
00:17:38,440 –> 00:17:43,040
detta är viktigt: med naturlig skog,
inte trädplanteringar

245
00:17:43,120 –> 00:17:46,092
samtidigt som befintliga skogar restaureras,

246
00:17:46,192 –> 00:17:50,012
så att de kan lagra mer kol och
vara livsmiljöer för fler arter.

247
00:17:50,112 –> 00:17:54,120
Eftersom en av de frågor som ofta missas i denna debatt

248
00:17:54,280 –> 00:17:57,062
är att vi också är mitt i en kris för den biologiska mångfalden.

249
00:17:57,122 –> 00:17:59,640
inte bara en klimatkris.

250
00:18:06,095 –> 00:18:13,000
Biologisk mångfald är arterna, livsmiljön de lever i
och processen som bibehåller deras livsmiljö.

251
00:18:13,360 –> 00:18:16,944
Biologisk mångfald är grunden
för fungerande ekosystem

252
00:18:17,004 –> 00:18:20,784
och fungerande ekosystem är
grunden för människans överlevnad.

253
00:18:21,114 –> 00:18:25,360
Därför betraktas förlust av biologisk mångfald
som en av de så kallade ‘planetära gränserna’.

254
00:18:25,760 –> 00:18:28,314
Miljontals år av evolution har skapat det

255
00:18:28,314 –> 00:18:31,600
komplexa ekosystem som naturliga skogar utgör.

256
00:18:31,808 –> 00:18:37,164
De flesta av de biologiska processerna sker genom
arter som vi vanligtvis inte ser eller tänker på.

257
00:18:41,664 –> 00:18:45,414
Sedan kalhyggesbruket tog fart
på 1950-talet, har allmänheten och

258
00:18:45,514 –> 00:18:49,160
forskare betonat vikten av naturhänsyn,

259
00:18:49,480 –> 00:18:52,434
och därför fokuserar skogsindustrin mycket

260
00:18:52,554 –> 00:18:55,800
av sin PR och image kring det ämnet.

261
00:19:10,040 –> 00:19:11,840
Viktiga beslut har fattats

262
00:19:12,040 –> 00:19:15,236
för att sakta ner förlusten av
biologisk mångfald och experter har

263
00:19:15,336 –> 00:19:17,840
påpekat hur mycket natur vi behöver skydda.

264
00:19:17,976 –> 00:19:22,586
Från Aichi-målen under
FN-konventionen om biologisk mångfald,

265
00:19:22,719 –> 00:19:27,680
till forskare som föreslår att halva jorden
måste undantas från exploatering.

266
00:19:28,080 –> 00:19:29,606
Sverige har åtagit sig att uppnå

267
00:19:29,636 –> 00:19:32,680
FN:s olika Aichi-mål till 2020.

268
00:19:32,907 –> 00:19:35,720
Skogsbruket måste säkerställa den biologiska mångfalden.

269
00:19:35,818 –> 00:19:41,520
Och minst 17% av ekologiskt
representativa områdena måste bevaras.

270
00:19:42,040 –> 00:19:45,320
Enligt skogsindustrin och
vissa politiker i Sverige

271
00:19:45,560 –> 00:19:47,767
har vi redan skyddat mer än tillräckligt.

272
00:19:47,966 –> 00:19:52,520
Men ledande forskare säger att Sverige är
långt ifrån att nå målen.

273
00:19:52,790 –> 00:19:54,160
Så, vad är sant?

274
00:19:54,397 –> 00:19:59,426
För ca 10 år sedan deltog jag
i en global studie där vi jämförde

275
00:19:59,696 –> 00:20:03,116
lämnad hänsyn i brukad skog i olika länder.
Och vid den tiden,

276
00:20:03,216 –> 00:20:08,426
visade den svenska officiella statistiken,
att den lämnade hänsynen på hyggen

277
00:20:08,526 –> 00:20:11,880
i Sverige var mycket lågt.
Vi var då i bottengruppen.

278
00:20:12,085 –> 00:20:16,485
När den internationella jämförelsen visade
att Sverige var i bottengruppen

279
00:20:16,760 –> 00:20:21,562
krävde den inflytelserika svenska skogsindustrin
nya sätt att räkna.

280
00:20:22,160 –> 00:20:23,560
Och det var det som hände.

281
00:20:23,871 –> 00:20:27,296
Men, det slutar inte där: I stället för att
ge riktigt skydd till naturskogarna,

282
00:20:27,396 –> 00:20:30,656
började branschen leka med siffror
och blanda olika begrepp

283
00:20:30,756 –> 00:20:33,716
för att få det att se ut som att Sverige
har uppnått sina mål för skogsskydd.

284
00:20:33,931 –> 00:20:37,526
Så nu kan de också räkna in
hänsynsytor på kalhyggen

285
00:20:37,601 –> 00:20:40,876
och de kan lägga till impediment, områden
med låg produktivitet. Vanligtvis är de myrar

286
00:20:40,976 –> 00:20:44,760
eller högmossar. Så det finns
två berättelser, två narrativ.

287
00:20:44,928 –> 00:20:48,161
En som jag skulle säga är korrekt
ur ett bevarandeperspektiv

288
00:20:48,920 –> 00:20:52,840
medan det andra narrativet vill
maximera redovisningen över hur mycket mark

289
00:20:53,056 –> 00:20:56,760
vi inte använder för produktion.
Där det att ‘inte använda för produktion’

290
00:20:56,800 –> 00:20:58,880
kan tolkas som “skyddad”.

291
00:20:59,130 –> 00:21:01,760
Och naturligtvis, om du inkluderar fler kategorier

292
00:21:01,913 –> 00:21:06,520
så har du “skyddat” mer.
Kreativ bokföring.

293
00:21:06,873 –> 00:21:12,367
Skogsindustrin hävdar att mer än 30 procent
av de svenska skogarna är skyddade

294
00:21:12,458 –> 00:21:16,268
eller undantagna från skogsbruk. Men låt oss
undersöka deras siffror närmare.

295
00:21:16,628 –> 00:21:20,440
Cirka 6 procent utgörs av så kallade
hänsynsytor på kalhyggen.

296
00:21:20,528 –> 00:21:24,040
De flesta av dessa områden
finns faktiskt inte idag.

297
00:21:24,218 –> 00:21:26,320
Siffran baseras på två saker:

298
00:21:26,498 –> 00:21:30,560
1.Att ny hänsyn kommer lämnas på hyggen i samma utsträckning i framtiden.

299
00:21:30,741 –> 00:21:35,160
2. Att tidigare lämnade hänsynsområden kommer
att förbli orörda vid alla framtida avverkningar.

300
00:21:35,323 –> 00:21:39,040
För att detta ska realiseras i hela landskapet
krävs det faktiskt en rotationsperiod.

301
00:21:39,140 –> 00:21:41,720
Så det tar 80 eller 100 år innan detta har skett.

302
00:21:42,119 –> 00:21:48,188
16,7 procent sägs bestå av lågproduktiva,
trädbärande hällmarker och myrar.

303
00:21:48,338 –> 00:21:51,428
Ointressanta för skogsbruket
eftersom de ger låg avkastning.

304
00:21:51,488 –> 00:21:54,480
Största delen av dessa områden ingår
inte heller i den formellt skyddade skogsmarken.

305
00:21:54,518 –> 00:21:58,568
Dessa marker är inte heller representativa

306
00:21:58,640 –> 00:22:02,050
för de skogsmiljöer som finns
på produktiv skogsmark,

307
00:22:02,089 –> 00:22:06,280
då de inte hyser samma stora artmångfald
som produktiva naturskogar.

308
00:22:06,499 –> 00:22:11,000
Så det är inte ärligt att inkludera
dessa när du räknar hur mycket

309
00:22:11,050 –> 00:22:14,640
som har skyddats i Sverige, då bör du
fokusera på den produktiva skogsmarken.

310
00:22:14,960 –> 00:22:17,820
4,3 procent är en uppskattning över de formellt oskyddade

311
00:22:17,920 –> 00:22:20,830
så kallade frivilliga avsättningarna.

312
00:22:20,980 –> 00:22:25,360
Inga heltäckande kartor eller exakta
data finns tillgängliga för alla dessa områden.

313
00:22:25,720 –> 00:22:28,870
Denna siffra är relativt
irrelevant eftersom skogsägare

314
00:22:28,994 –> 00:22:34,560
faktiskt kan avsätta en skog en dag och sedan
ändra sig och hugga ner den nästa dag.

315
00:22:34,920 –> 00:22:39,480
De sista 3,9 procenten i stapeln utgörs av
formellt skyddad skogsmark.

316
00:22:39,960 –> 00:22:42,280
Så hur mycket är egentligen skyddat?

317
00:22:42,544 –> 00:22:46,600
Om man räknar all skogsmark, inklusive
lågproduktiv skogsmark (impediment)

318
00:22:46,700 –> 00:22:51,480
och fjällnära skogar, är siffran
över formellt skyddade skogar 9 procent.

319
00:22:51,760 –> 00:22:55,240
Endast 6 procent av den produktiva
skogsmarken har formellt skydd.

320
00:22:55,520 –> 00:22:57,850
Och inom den stora majoriteten
av Sveriges produktiva skogsmark,

321
00:22:58,080 –> 00:23:01,722
som finns nedanför fjällnära gränsen,
är siffran så låg som 3,5 procent.

322
00:23:01,822 –> 00:23:06,920
Det här är Sverige. Det är ett avlångt land.
Vi har fjällkedjan i norr

323
00:23:07,240 –> 00:23:09,640
och under dem har vi
de produktiva skogarna.

324
00:23:10,184 –> 00:23:14,442
Och konventionen för biologisk mångfald
talar om att avsätta,

325
00:23:15,402 –> 00:23:19,840
eller på något sätt skydda – minst 17 procent.

326
00:23:20,643 –> 00:23:25,800
I Sverige, om vi tittar på situationen
nedanför fjällkedjan,

327
00:23:26,206 –> 00:23:31,200
har vi avsatt genom formellt skydd
och frivilliga avsättningar,

328
00:23:31,332 –> 00:23:33,920
cirka 7 till 9 procent beroende på region.

329
00:23:34,070 –> 00:23:36,400
Vilket innebär att det är 8 procentenheter kvar
(ungefär halva arealmålet)

330
00:23:36,720 –> 00:23:40,960
Så gapet som vi behöver fylla via
landskapsrestaurering är 8 till 10 procentenheter.

331
00:23:41,360 –> 00:23:43,240
Återigen, Sverige.

332
00:23:44,202 –> 00:23:48,160
Konventionen om biologisk mångfald talar
inte bara om kvantitativa siffror,

333
00:23:48,266 –> 00:23:50,400
utan även om funktionalitet (och representativitet).

334
00:23:50,520 –> 00:23:55,080
Så bildar fläckarna av frivilliga avsättningar
och de formellt skyddade områdena

335
00:23:55,160 –> 00:23:58,280
tillsammans det nätverk av skyddade
livsmiljöer som fungerar för arterna?

336
00:23:58,674 –> 00:24:00,920
Detta är en förstås en grov uppskattning,

337
00:24:01,000 –> 00:24:05,944
men om vi tänker på
vad som faktiskt är funktionellt,

338
00:24:06,784 –> 00:24:09,000
är det mycket svårt att sätta exakta siffror

339
00:24:09,240 –> 00:24:11,800
men det är mycket mindre än de kvantitativa siffrorna.
Det uppgår till några få procent,

340
00:24:12,120 –> 00:24:15,360
vilket innebär att
gapet blir ännu större.

341
00:24:15,860 –> 00:24:19,232
Så utmaningen nu är faktiskt att arbeta
med landskapsrestaurering,

342
00:24:19,294 –> 00:24:23,674
att återskapa livsmiljöer och att göra
detta på ett rumsligt representativt sätt,

343
00:24:23,774 –> 00:24:27,080
så att du maximerar funktionaliteten.

344
00:24:27,853 –> 00:24:32,198
Sveaskog: “Vi avsätter 20 procent av
vår skogsmark till naturvård,

345
00:24:32,320 –> 00:24:34,468
och det i olika skalor.

346
00:24:34,720 –> 00:24:37,534
Men resten av skogen, de övriga 80 procenten kommer vi

347
00:24:37,608 –> 00:24:41,800
att använda mycket effektivt och på
ett långsiktigt hållbart sätt.”

348
00:24:50,164 –> 00:24:55,142
Ser vi till de planer som finns
för framtiden, hur skogen ska omvandlas

349
00:24:55,319 –> 00:24:59,979
så kommer man kanske hamna bortåt
60 procent som blir monokultur av tall.

350
00:25:00,280 –> 00:25:05,440
För södra Sverige så är det ju gran som
planteras i monokulturbestånd.

351
00:25:05,680 –> 00:25:09,167
Barrträds-monokulturer bort mot horisonten.

352
00:25:09,306 –> 00:25:12,636
Där krävs snabba åtgärder för
att hejda detta.

353
00:25:13,406 –> 00:25:17,216
Med dagens långsamma skyddstakt
och snabba avverkningstakt

354
00:25:17,332 –> 00:25:20,696
har forskare uppskattat att
praktiskt taget alla oskyddade

355
00:25:20,796 –> 00:25:24,116
kontinuitetsskogar, i de
norra två tredjedelarna av Sverige

356
00:25:24,476 –> 00:25:27,760
kommer att vara borta inom
bara ett eller ett par decennier.

357
00:25:27,955 –> 00:25:32,911
Då har vi ersatt vårt naturarv med biobränslen och
onödiga engångsartiklar av papper och kartong.

358
00:25:33,266 –> 00:25:38,906
Den svenska rödlistan är en
bedömning av risken

359
00:25:39,116 –> 00:25:43,240
för att arter utrotas i Sverige.

360
00:25:43,503 –> 00:25:47,600
Den främsta anledningen till att arter rödlistas

361
00:25:47,798 –> 00:25:53,873
är det omfattande skogsbruk som vi ser idag,
vilket orsakar förlust av livsmiljöer,

362
00:25:54,080 –> 00:25:58,293
strukturer och substrat
som arterna kräver.

363
00:25:58,480 –> 00:26:03,025
I princip ser vi en
omvandling från naturskog

364
00:26:03,091 –> 00:26:05,160
till industribestånd.

365
00:26:06,000 –> 00:26:09,722
Det är uppenbart att arealen
av mer naturlig skog,

366
00:26:09,880 –> 00:26:11,718
det vi kallar skog med höga naturvärden,

367
00:26:11,880 –> 00:26:16,108
är för liten för att bevara
skogens arter i allmänhet

368
00:26:16,231 –> 00:26:19,367
och särskilt de mer krävande arterna.

369
00:26:19,480 –> 00:26:22,520
Låt oss ta en närmare titt på
utvecklingen av den

370
00:26:22,618 –> 00:26:26,674
svenska rödlistan över hotade arter.
Och vi kan även ta en titt på

371
00:26:26,758 –> 00:26:31,114
de nationella rapporterna till EU.
De pekar alla i samma riktning,

372
00:26:31,240 –> 00:26:35,209
att situationen inte blir bättre.
Den blir faktiskt sämre med tiden.

373
00:26:35,442 –> 00:26:38,880
Träden i den boreala skogen är
till nästan hundra procent

374
00:26:39,000 –> 00:26:42,894
beroende av mykorrhizasvampar för
sitt närings- och vattenupptag.

375
00:26:43,040 –> 00:26:45,681
Nästan alla svampar vi plockar i skogen,

376
00:26:45,840 –> 00:26:48,528
är mykorrhizasvampar,
och det beror på att

377
00:26:48,628 –> 00:26:51,880
de får sockret från träden

378
00:26:52,001 –> 00:26:55,120
och kan därmed producera stora fruktkroppar.

379
00:26:55,322 –> 00:27:00,960
Vi pratar om cirka 2000 olika arter,
varav majoriteten är sällsynta.

380
00:27:01,100 –> 00:27:06,480
De är till 100 procent beroende av denna symbios med träden.

381
00:27:06,848 –> 00:27:10,197
Så när träden avverkas,
kapas sockerflödet ner till rotsystemet

382
00:27:10,480 –> 00:27:15,752
och energitillförseln till svamparna klipps av.

383
00:27:16,011 –> 00:27:17,880
Så svamparna försvinner.

384
00:27:18,205 –> 00:27:22,160
De kommer att överleva på stubbarnas rötter
i ungefär ett år,

385
00:27:22,353 –> 00:27:25,840
beroende på hur torra förhållandena är.
Sen dör de.

386
00:27:26,103 –> 00:27:29,480
Med andra ord, om skogen kalavverkas helt
och alla träd huggs ned,

387
00:27:29,581 –> 00:27:36,165
försvinner all mykorrhiza, allt mycel,
allt som finns i jorden.

388
00:27:37,320 –> 00:27:40,310
Till exempel, 10 procent av
ektomykorrhizaarterna i Sverige

389
00:27:40,424 –> 00:27:44,210
är rödlistade och det beror
främst på kalavverkningar av

390
00:27:44,356 –> 00:27:47,870
gammal naturskog, skog med lång kontinuitet

391
00:27:48,080 –> 00:27:52,766
där mycelet av enskilda arter
har kunnat leva på samma plats

392
00:27:52,910 –> 00:27:57,280
kanske upp till ett helt sekel eller till och med i flera.

393
00:27:57,438 –> 00:28:02,112
Dessa arter försvinner vid kalavverkning
och sannolikheten för dem

394
00:28:02,242 –> 00:28:06,400
att återetablera sig är nästan obefintlig.

395
00:28:06,825 –> 00:28:12,846
När forskare betonar vikten av blandskog
och lövträd för den biologiska mångfalden

396
00:28:13,000 –> 00:28:17,006
hakar skogsindustrin på
och börjar marknadsföra nya påståenden.

397
00:28:17,120 –> 00:28:19,839
Ett av dem är att vi har fler lövträd idag.

398
00:28:19,960 –> 00:28:22,541
Om detta är sant,
är det då skogsbrukets förtjänst?

399
00:28:22,752 –> 00:28:29,893
Från 1950-talet till slutet av 1970-talet
använde vi bekämpningsmedel i Sverige,

400
00:28:30,000 –> 00:28:32,442
och i mycket stor skala
särskilt i norra Sverige.

401
00:28:32,712 –> 00:28:36,492
Det var kopplat till starten av kalhuggningseran.

402
00:28:36,732 –> 00:28:41,712
Så vi använde flygplan
som sprutade med bekämpningsmedel

403
00:28:41,742 –> 00:28:46,160
Som i Sverige heter 2,4-D och 2,4,5-T, Hormoslyr,

404
00:28:46,315 –> 00:28:48,960
i Nordamerika kallades det för Agent Orange.

405
00:28:49,402 –> 00:28:53,080
Och detta sprutades över enorma områden i norra Sverige,

406
00:28:53,215 –> 00:28:55,400
bara för att bli av med lövträden.

407
00:28:55,960 –> 00:29:00,439
När besprutningen slutade,
började lövträden komma tillbaka igen.

408
00:29:00,560 –> 00:29:04,234
Men som ni förstår, är det från en mycket låg nivå.

409
00:29:04,920 –> 00:29:08,300
Om vi går lite längre tillbaka i tiden,
till världskrigen

410
00:29:08,480 –> 00:29:11,506
då avverkades en hel del av lövskogen
i norra Sverige, och i Sverige i stort,

411
00:29:11,680 –> 00:29:14,652
eftersom den användes som bränsle

412
00:29:14,880 –> 00:29:18,122
under tiderna med bränslebrist under krigen.

413
00:29:18,304 –> 00:29:20,534
Lyckligtvis kommer lövträden tillbaka,

414
00:29:20,670 –> 00:29:24,824
men inte alls på samma nivå
som vi hade tidigare

415
00:29:25,120 –> 00:29:28,000
i historien i Sverige.

416
00:29:28,719 –> 00:29:34,040
Några av de viktigaste strukturerna i en skog är
de riktigt stora träden,

417
00:29:34,215 –> 00:29:37,715
de riktigt gamla träden, och de döda träden.

418
00:29:37,975 –> 00:29:40,080
Och den döda veden i olika stadier av nedbrytning.

419
00:29:40,339 –> 00:29:45,200
I takt med att förståelsen ökar för hur viktig död ved är
för den biologisk mångfalden,

420
00:29:45,362 –> 00:29:47,960
är skogsindustrin snabba med att haka på ämnet.

421
00:29:48,276 –> 00:29:51,360
Volymen död ved i skogen,

422
00:29:51,560 –> 00:29:56,194
och jag talar mer specifikt
om norra Sverige,

423
00:29:56,320 –> 00:30:01,064
minskade mycket i början av 1900-talet.

424
00:30:01,240 –> 00:30:04,674
Vi hade mycket stora mängder
död ved i skogen

425
00:30:04,774 –> 00:30:07,800
före år 1900.

426
00:30:07,963 –> 00:30:11,227
Vi hade mycket, mycket mer död ved
i skogen än vad vi har idag.

427
00:30:11,485 –> 00:30:15,618
Kurvan ser ut som en
mycket brant backe, så här.

428
00:30:15,967 –> 00:30:20,184
Så vi ser att vi i norra Sverige faktiskt
har en minskande volymen död ved,

429
00:30:20,381 –> 00:30:27,442
och även att en stor del av ökningen av död ved
som skett under de senaste decennierna,

430
00:30:27,552 –> 00:30:29,544
faktiskt är förknippat med ett antal

431
00:30:29,680 –> 00:30:31,956
kraftiga stormar i södra Sverige.

432
00:30:32,140 –> 00:30:34,280
Det är där vi ser den största ökningen.

433
00:30:34,610 –> 00:30:38,240
Vi är nu på nivåer runt åtta till nio
kubikmeter per hektar

434
00:30:38,371 –> 00:30:44,999
och det ska jämföras med kanske 80 till 100
kubikmeter per hektar i naturliga skogar.

435
00:30:45,440 –> 00:30:48,294
Och eftersom skogsindustrin har
noterat att biologer och forskare

436
00:30:48,409 –> 00:30:53,072
betonar hur viktig gammelskog
är för den biologiska mångfalden,

437
00:30:53,160 –> 00:30:57,028
marknadsför de nu även påståendet att vi
har mer gammal skog idag, än för hundra år sedan.

438
00:30:57,268 –> 00:31:03,320
När de definierar “gammal skog” talar de
bara om träd som överskrider en viss ålder.

439
00:31:03,416 –> 00:31:06,446
För det mesta pratas om skog
som är äldre än 150 år eller 160 år.

440
00:31:06,609 –> 00:31:10,280
Eller ibland till och med 120 år.

441
00:31:10,593 –> 00:31:14,680
Och det är inte en gammal skog ur
ett ekologiskt perspektiv.

442
00:31:14,929 –> 00:31:19,520
En tall kan bli närmare tusen år gammal.

443
00:31:20,018 –> 00:31:23,840
Om vi tittar på skogen från ett sådant perspektiv,

444
00:31:23,880 –> 00:31:29,071
så hade vi mycket, mycket mer riktigt gammal skog
för hundra år sedan, än vad vi har idag.

445
00:31:29,774 –> 00:31:33,960
Vi kan också visa att
antalet stora träd

446
00:31:34,139 –> 00:31:38,084
var mycket, mycket högre. Och särskilt när
vi pratar om riktigt stora träd.

447
00:31:38,183 –> 00:31:42,085
Och naturligtvis är de riktigt
stora träden ofta mycket gamla.

448
00:31:42,400 –> 00:31:45,989
Vi hade ett ganska stort antal
riktigt stora träd

449
00:31:46,120 –> 00:31:48,804
över hela skogen före exploateringen.

450
00:31:48,980 –> 00:31:54,211
Och, jämför man med idag, är vi inte ens i närheten av detta.

451
00:31:54,800 –> 00:31:57,806
Skogsstyrelsen är den myndighet

452
00:31:57,893 –> 00:32:01,566
som tar emot och kontrollerar avverkningsanmälningar.

453
00:32:01,759 –> 00:32:07,166
Ett beslut som kritiserats mycket, var att utse
Herman Sundqvist, en representant för skogsbruket,

454
00:32:07,320 –> 00:32:09,240
som generaldirektör för myndigheten.

455
00:32:09,388 –> 00:32:12,835
Skogsstyrelsen pausade i en period sedan nyckelbiotopsinventeringarna

456
00:32:12,952 –> 00:32:14,680
i nordvästra Sverige.

457
00:32:14,833 –> 00:32:17,480
Nu har Skogsstyrelsen gått ut med att de också stoppar

458
00:32:17,566 –> 00:32:20,640
registreringen av nyckelbiotoper helt
i avverkningsanmälda skogar.

459
00:32:20,760 –> 00:32:25,659
Ett beslut som skarpt kritiserats,
till och med av tjänstepersoner inom Skogsstyrelsen.

460
00:32:25,948 –> 00:32:28,880
Detta beslut banar vägen för kalavverkning

461
00:32:29,016 –> 00:32:33,357
utan hänsyn till signalarter och rödlistade arter.

462
00:32:33,572 –> 00:32:35,010
Men problemen slutar inte där.

463
00:32:35,368 –> 00:32:39,138
Andra typer av påverkan gäller
till exempel vattendragen.

464
00:32:39,538 –> 00:32:44,498
Stora utsläpp genom dikning, kalhyggen,
den här markberedningen kan

465
00:32:44,654 –> 00:32:49,829
ge läckage av kvicksilver som
har deponeras under lång tid

466
00:32:49,960 –> 00:32:51,760
från atmosfäriskt nedfall.

467
00:32:52,108 –> 00:32:56,400
Om det görs nära vattendrag kan man
få en metylering som också påverkar fisk.

468
00:32:57,188 –> 00:32:59,720
Ett annat problem relaterat till markskador

469
00:32:59,840 –> 00:33:04,166
är körskador som orsakas av skördare och skotare.

470
00:33:04,580 –> 00:33:11,205
Man får sådana här kraftiga körskador
och det är ju tillåtet enligt svensk lag.

471
00:33:11,450 –> 00:33:15,740
Samtidigt har vi lagstiftning om
att man inte får köra med terränggående

472
00:33:15,840 –> 00:33:18,740
fordon och skada marken med
fyrhjulingar till exempel.

473
00:33:19,700 –> 00:33:22,790
Diskrepanser i lagstiftningen som
är ganska häpnadsväckande.

474
00:33:23,403 –> 00:33:27,800
Senaste tiden har skogsnäringen började hävda
att de inte längre sysslar med kalhuggning.

475
00:33:28,020 –> 00:33:32,810
”Stora, kala hyggen är inte en del av
den svenska skogsbruksmodellen idag.

476
00:33:33,000 –> 00:33:37,246
Visst det går att hitta exempel
med rätt kameravinkel och saker.”

477
00:33:37,464 –> 00:33:41,520
I ett försök att förbättra anseendet,
marknadsförs nya termer.

478
00:33:41,754 –> 00:33:46,800
2017, när det statliga skogsbolaget Sveaskog
kalavverkade på Brännvinsberget,

479
00:33:47,000 –> 00:33:49,080
en skyddsvärd äldre tallskog,

480
00:33:49,238 –> 00:33:51,600
kallades det för ”mosaikhuggning”

481
00:33:55,200 –> 00:33:58,770
”Vi försöker skapa skogar som i
morgon är ännu mer rika på

482
00:33:58,852 –> 00:34:00,712
biologisk mångfald än vad vi har idag.”

483
00:34:03,433 –> 00:34:07,254
Ingen har hittills kunnat visa att
det omfattande skogsbruk

484
00:34:07,440 –> 00:34:10,542
som vi ser idag, är hållbart.

485
00:34:11,082 –> 00:34:15,822
Modeller visar faktiskt att många arter

486
00:34:15,940 –> 00:34:18,840
kommer fortsätta att minska.

487
00:34:19,087 –> 00:34:22,199
Inget har kunnat visa att detta är ett hållbart skogsbruk.

488
00:34:25,172 –> 00:34:29,840
Då det gäller att klara den
biologiska mångfalden.

489
00:34:30,056 –> 00:34:35,282
så har ju olika arter olika behov av
bevarat habitat, alltså livsutrymme.

490
00:34:36,722 –> 00:34:41,427
Det varierar, det kan ju vara upp till 30 procent
och ner till 10 procent för olika arter.

491
00:34:41,800 –> 00:34:45,018
Och vi har ju redan avverkat de
gamla skogarna i stor utsträckning.

492
00:34:45,242 –> 00:34:47,520
Det finns ju bara några få procent kvar.

493
00:34:47,845 –> 00:34:53,312
Så det handlar ju om restaurering av
semi-naturlig skog tillbaka till naturtillståndet.

494
00:34:53,701 –> 00:34:59,080
Om du lämnar ett skogsområde ifred
och låter lövträden komma tillbaka

495
00:34:59,260 –> 00:35:01,920
återskapas nya värden
på något decennium,

496
00:35:02,136 –> 00:35:05,675
men för att återskapa de gamla tallarna,
som är 350 år,

497
00:35:05,840 –> 00:35:07,680
tar det just 350 år.

498
00:35:08,124 –> 00:35:12,134
Och om du vill ha död ved,
måste du vänta närmare 500 år.

499
00:35:18,724 –> 00:35:24,284
Artrika och levande skogar är grunden för
många ekosystemtjänster som vi alla är beroende av.

500
00:35:24,520 –> 00:35:28,297
Pollinering, jordbildning,
vattenreglering och vattenrening,

501
00:35:28,411 –> 00:35:32,731
klimatreglering och
kollagring, luftrening etc.

502
00:35:32,840 –> 00:35:37,000
De ger oss mat,
dricksvatten och mycket mer.

503
00:35:40,596 –> 00:35:45,506
“Inom både jordbruk och skogsbruk rensar vi ut
och gallrar för att säkerställa bättre tillväxt.”

504
00:35:45,662 –> 00:35:49,080
”Om vi inte gjorde det
skulle effekten vara den omvända.”

505
00:35:49,390 –> 00:35:54,258
Lobbyister från det svenska skogsbruket
hävdar ibland att skogar måste brukas

506
00:35:54,440 –> 00:35:56,944
och att planterade träd
levererar samma värden och

507
00:35:57,088 –> 00:36:00,040
ekosystemtjänster som naturliga skogar.

508
00:36:00,699 –> 00:36:02,800
Låt oss fråga forskarna vad de har att säga om detta påstående.

509
00:36:03,266 –> 00:36:05,966
Cirka 90 procent kalhuggs och planteras.

510
00:36:06,296 –> 00:36:10,240
Det ger ökade risker för angrepp av t.ex.

511
00:36:10,346 –> 00:36:13,556
gremeniella på tall, rotröta på gran.

512
00:36:14,186 –> 00:36:18,664
Alltså det som kommer att öka om
vi får varmare kanske fuktigare klimat.

513
00:36:19,517 –> 00:36:25,280
Så förutom de uppenbara fördelarna som
gammelskogar erbjuder när det gäller kollagring,

514
00:36:25,359 –> 00:36:28,080
vilket kan vara enormt, tillsammans
med dess rika biologiska mångfald,

515
00:36:28,196 –> 00:36:33,080
är de också väldigt viktiga för
regleringen av vattencykeln.

516
00:36:33,248 –> 00:36:38,400
Skogen rymmer mycket vatten och de hjälper
till att släppa ut vatten långsamt över tid.

517
00:36:38,504 –> 00:36:42,560
De skyddar jorden eftersom
de har ett djupt och intakt förnalager.

518
00:36:42,649 –> 00:36:45,760
som inte förstörts av skogsmaskiner.

519
00:36:46,326 –> 00:36:49,634
Förra sommaren brann det ju en
hel del och skulle vi ha haft

520
00:36:49,746 –> 00:36:54,715
stråk av mer lövträd till exempel
och bevarat mer våtmarker,

521
00:36:54,800 –> 00:36:59,296
haft mindre dikning så skulle detta kunna
hejda en del av de här bränderna.

522
00:36:59,769 –> 00:37:05,338
På global skala är de mer frekventa, intensiva och storskaliga
skogsbränderna orsakade av klimatförändringar och dålig förvaltning

523
00:37:05,438 –> 00:37:07,160
ett enormt problem.

524
00:37:07,684 –> 00:37:12,541
Men en normal frekvens av bränder är en naturlig
del av den boreala skogens dynamik.

525
00:37:13,160 –> 00:37:15,616
I ett försök att försvara kalavverkingar

526
00:37:15,760 –> 00:37:20,596
har branschen hävdat att kalhyggen efterliknar
den naturliga störning som skogsbränder medför.

527
00:37:20,837 –> 00:37:25,860
Det är en mycket stor skillnad mellan
ett kalavverkat område och ett område som brunnit,

528
00:37:25,960 –> 00:37:29,226
vilket illustreras mycket
tydligt här där vi är nu.

529
00:37:29,390 –> 00:37:33,974
Efter en brand är mängden
död ved mycket, mycket hög.

530
00:37:34,240 –> 00:37:38,897
För det andra så överlever
en hel del träd vanligtvis branden.

531
00:37:39,120 –> 00:37:44,272
För det tredje, efter en brand, är jorden
vanligtvis helt svart

532
00:37:44,360 –> 00:37:47,638
och öppen för arter att kolonisera.

533
00:37:48,668 –> 00:37:53,741
Blir det så att vi har de här monokulturerna,
då kommer de här att slås ut.

534
00:37:53,918 –> 00:37:57,683
Det är inte en fråga om de kommer att slås ut,
utan de kommer att slås ut

535
00:37:57,883 –> 00:38:01,870
och det ger ju ett bortfall
ekonomiskt för markägaren.

536
00:38:02,200 –> 00:38:06,854
Men den motor som kan ta upp koldioxid
från atmosfären slås ju också ut.

537
00:38:07,570 –> 00:38:08,620
Varför görs det här?

538
00:38:08,900 –> 00:38:12,280
Det är ju traditioner. Gamla
traditioner och hårdnackat

539
00:38:12,371 –> 00:38:14,620
motstånd från skogsnäringen
till att ändra sig.

540
00:38:15,670 –> 00:38:19,720
Forskningen visar ju på att vi
är fel ute med det som händer i dag.

541
00:38:24,840 –> 00:38:28,740
Skydd av naturskogen tillsammans
med ett ekosystembaserat skogsbruk

542
00:38:28,860 –> 00:38:32,580
innebär fler möjligheter till sysselsättning

543
00:38:32,640 –> 00:38:37,490
och möjlighet för fler näringar att samexistera
som renhållning, ekoturism, timmer,

544
00:38:37,550 –> 00:38:39,520
bär- och svampskörd.

545
00:38:40,000 –> 00:38:43,170
Om skogar förvaltas på ett hållbart sätt och inte huggs ner,

546
00:38:43,280 –> 00:38:47,167
blir de en fantastisk och långsiktig tillgång
för samhället i flera generationer.

547
00:38:49,600 –> 00:38:54,160
Skogsindustrin hävdar ofta att de är en viktig
del av ekonomin och sysselsättningen.

548
00:38:54,239 –> 00:38:58,400
“Svenskt virke har skapat rikedom i Sverige under lång tid.”

549
00:38:58,490 –> 00:39:01,990
“Jobb växer inte på träd är vad de brukar säga.
Men på ett sätt gör de det i Sverige

550
00:39:02,040 –> 00:39:03,540
tack vare skogsindustrin.”

551
00:39:04,573 –> 00:39:06,880
Så hur mycket bidrar den med egentligen?

552
00:39:07,352 –> 00:39:11,882
Skogsbrukets betydelse för den
svenska ekonomin har varit stor

553
00:39:11,942 –> 00:39:14,432
men att den fortfarande skulle
vara det är en myt.

554
00:39:15,152 –> 00:39:19,523
Ungefär 2-3 procent av BNP i
Sverige kommer från skogsnäringen.

555
00:39:20,162 –> 00:39:25,352
Intäkterna till skatt för svensk
välfärd om vi räknar bolagsskatt,

556
00:39:25,862 –> 00:39:27,512
inkomstskatt och moms.

557
00:39:27,992 –> 00:39:29,972
Det handlar om cirka 2 procent.

558
00:39:30,482 –> 00:39:36,760
I den siffran ingår inte skatteintäkter
från vinster på aktier.

559
00:39:37,142 –> 00:39:40,782
Eftersom en stor del av pengarna
sannolikt delas ut i aktier.

560
00:39:41,522 –> 00:39:44,402
Vi har ju en stor nettoexport-intäkt.

561
00:39:44,732 –> 00:39:47,432
Det handlar om strax över 100
miljarder kronor per år.

562
00:39:48,222 –> 00:39:52,347
Men det märkliga är att någonstans
på vägen försvinner de här pengarna.

563
00:39:52,680 –> 00:39:55,982
Om man räknar bort
elsubventionerna så blir det

564
00:39:56,095 –> 00:40:00,440
alltså ett fåtal miljarder som faktiskt
kommer in till svensk välfärd.

565
00:40:00,632 –> 00:40:04,352
Ser man till arbetstillfällena
så handlar det om ungefär 1,4 procent

566
00:40:04,452 –> 00:40:08,106
av de anställda i Sverige
som arbetar inom hela skogssektorn,

567
00:40:08,252 –> 00:40:12,162
ungefär 70 000 personer
av nära 5 miljoner personer.

568
00:40:12,512 –> 00:40:16,982
Av dessa 70 000 personer är det
ungefär 16 000 personer som

569
00:40:17,342 –> 00:40:22,718
faktiskt arbetar ute i skogen.
Resten arbetar i industri och sågverk.

570
00:40:23,200 –> 00:40:28,376
Och 16 000 personer, det motsvarar ungefär de
kommunanställda i en större svensk stad.

571
00:40:28,990 –> 00:40:33,480
Så tidigare var ju skogsbruket
viktigt för landsbygden då man

572
00:40:33,602 –> 00:40:36,122
hade anställda som
jobbar med motorsågar.

573
00:40:36,962 –> 00:40:38,792
Men nu är ju det här bortrationaliserat.

574
00:40:39,362 –> 00:40:44,200
Sedan har vi ju också andra
verksamheter i skogen som påverkas.

575
00:40:44,671 –> 00:40:48,545
Där vi nu står det är ju renbetesmarker.
Här var det renar i vintras

576
00:40:48,640 –> 00:40:52,549
och sen har det markberetts
och en stor del av laven är borta.

577
00:40:52,682 –> 00:40:57,000
Marklaven, renen är beroende av den
laven för sitt bete.

578
00:40:57,482 –> 00:41:02,818
Om man räknar på att sen man började
med kalhyggesbruket och plantageskogsbruket

579
00:41:03,040 –> 00:41:07,074
så har någonstans 30 till
50 procent av vinterbeteslandet som är

580
00:41:07,234 –> 00:41:09,514
avgörande för renen gått till spillo.

581
00:41:09,698 –> 00:41:13,616
“Skogsbruket hjälper också till att bevara betydande nationella och kulturella värden

582
00:41:13,760 –> 00:41:17,133
och skapar möjligheter för urfolk att leva och arbeta.”

583
00:41:17,284 –> 00:41:26,360
De här skogarna i norr är bland de sista resterna
av ett tidigare europeiskt skogstäcke

584
00:41:26,662 –> 00:41:30,248
och det skulle finnas
förutsättningar för naturturism

585
00:41:30,520 –> 00:41:35,623
men desto mer man avverkar
och omvandlar skogar till plantager

586
00:41:35,794 –> 00:41:38,075
desto sämre blir ju de förutsättningarna.

587
00:41:38,260 –> 00:41:41,674
Om man ser till sysselsättningen inom hela
turistnäringen [inkl. naturturism] i Sverige,

588
00:41:41,804 –> 00:41:46,084
så är den större än sysselsättningen
inom skogssektorn.

589
00:41:46,984 –> 00:41:49,994
Man har också ungefär likartad
andel av BNP.

590
00:41:50,804 –> 00:41:55,024
Så det här är en framtidsbransch
egentligen som förstörs

591
00:41:55,234 –> 00:41:58,474
på ett sånt sätt som ger stora
miljöskador och klimatpåverkan.

592
00:42:03,592 –> 00:42:09,080
Flera studier visar att det är mycket fördelaktigt
för fysisk och mental hälsa att vistas i skogen.

593
00:42:09,343 –> 00:42:14,229
Naturliga gammelskogar upplevs
som vackra med sin biologiska mångfald,

594
00:42:14,320 –> 00:42:17,240
naturliga vattendrag och gamla träd.

595
00:42:17,916 –> 00:42:22,196
Medan täta brukade trädbestånd och
kalhyggen uppfattas som oinbjudande.

596
00:42:23,505 –> 00:42:27,787
Följaktligen visar skogsindustrins annonser
ofta upp svenskt skogsbruk

597
00:42:27,920 –> 00:42:30,778
med bilder på glada människor i vackra
gamla naturskogar

598
00:42:30,880 –> 00:42:36,062
vilket knappast återspeglar Sveriges verklighet:
ett landskap som domineras av virkesåkrar och brukad skog.

599
00:42:39,352 –> 00:42:43,080
I skogen vi ser här,
finns det mossa på marken,

600
00:42:43,316 –> 00:42:48,735
det finns stora träd, men de är i raka linjer,
vilket indikerar att de planterade.

601
00:42:49,040 –> 00:42:51,930
Samhällens relation till skog och skogsbruk,
ändras över tiden.

602
00:42:52,073 –> 00:42:55,413
Och så klart, när skogsindustrin
började växa,

603
00:42:55,680 –> 00:42:59,674
fanns det mycket att hämta i skogen.
Marknaden var inte mättad.

604
00:42:59,800 –> 00:43:02,480
Och så var det fram till 1950-talet.

605
00:43:02,758 –> 00:43:07,209
Den svenska industrin har varit smart
och väldigt bra på tillverka

606
00:43:07,318 –> 00:43:09,800
produkter av skog som värderas högt.

607
00:43:10,040 –> 00:43:12,280
Och detta är fortfarande strategin idag.

608
00:43:12,490 –> 00:43:16,240
Men nu har samhällets värdegrunder och relation
till skogen förändrats, och vi vill ha mer.

609
00:43:16,382 –> 00:43:18,320
Och faktiskt, när man tittar på allmänheten,

610
00:43:18,480 –> 00:43:22,401
rankar de virkesproduktion och särskilt
som energikälla, mycket, mycket lågt.

611
00:43:22,640 –> 00:43:24,492
Medborgare vill ha rekreation. De vill ha biologisk mångfald,

612
00:43:24,640 –> 00:43:26,440
de vill ha en fin skog att besöka.

613
00:43:26,596 –> 00:43:31,395
Skogen är värdefull för folk, även om de inte besöker den –
dess blotta existens är viktig för människor.

614
00:43:32,368 –> 00:43:36,420
Så därför strävar skogsindustrin
efter att förskjuta denna attityd

615
00:43:36,604 –> 00:43:39,238
och spenderar miljoner på att rikta
sig till allmänheten

616
00:43:39,440 –> 00:43:43,560
och marknadsföra skogsbruk och skogsprodukter,
som något önskvärt.

617
00:43:43,693 –> 00:43:45,193
“Skogsbruk, för en hållbar framtid.”

618
00:43:47,478 –> 00:43:49,698
“Man kan till och med göra smink av skog.”

619
00:43:49,931 –> 00:43:53,031
“Den svenska skogen, där framtiden växer.”

620
00:44:03,420 –> 00:44:06,450
I ett försök att sälja den svenska
skogsbruksmodellen som hållbar,

621
00:44:06,510 –> 00:44:09,870
hävdar skogsindustrin ofta att
vi har mer skog än någonsin.

622
00:44:10,470 –> 00:44:13,500
“Finns det någon risk att vi kommer
att ta slut på skogen? Nej…”

623
00:44:13,610 –> 00:44:17,750
“Vi kan både lagra mer kol och vi har
möjlighet att plocka ut mer.”

624
00:44:18,297 –> 00:44:22,884
Hur är detta möjligt när mer skog avverkas
och virkesproduktionen har ökat?

625
00:44:23,400 –> 00:44:27,770
När vi diskuterar hur skogen
har förändrats i Sverige

626
00:44:27,960 –> 00:44:31,160
använder vi för det mesta
Riksskogstaxeringen

627
00:44:31,220 –> 00:44:35,920
som började 1923
och som publicerades 1932.

628
00:44:36,047 –> 00:44:42,480
Den började 60-70 år efter att det intensiva

629
00:44:42,640 –> 00:44:45,200
skogsbruket började i vissa
delar av Sverige.

630
00:44:45,513 –> 00:44:51,560
Sedan dess, i den boreala delen,
har virkesvolymen nu kommit tillbaka

631
00:44:51,705 –> 00:44:54,080
till 1850-talets nivåer.

632
00:44:54,258 –> 00:44:56,756
Så de som säger att
virkesvolymen är större idag,

633
00:44:56,940 –> 00:44:59,830
och att det förr inte fanns så stora volymer skog,

634
00:45:00,010 –> 00:45:02,200
när det gäller den boreala skogen,
är det inte sant

635
00:45:02,640 –> 00:45:04,800
1920-talet är en tid när

636
00:45:04,992 –> 00:45:09,058
vi hade utnyttjat skogen kommersiellt

637
00:45:09,167 –> 00:45:12,680
under en lång tid,
och när vi byggde upp skogsindustri,

638
00:45:12,821 –> 00:45:14,720
särskilt i norra Sverige.

639
00:45:14,871 –> 00:45:18,899
Så vi hade mycket mer skog före 1920.

640
00:45:19,120 –> 00:45:23,082
1850 var Sveriges skogar en av de rikaste
när det gäller gamla träd

641
00:45:23,182 –> 00:45:26,292
och virkesvolym i hela Europa.

642
00:45:26,492 –> 00:45:28,822
Skogsbolaget Sveaskog: “Ur ett historiskt perspektiv så hade vi

643
00:45:28,922 –> 00:45:31,442
nästan avskogat Sverige på 1850-talet.”

644
00:45:31,698 –> 00:45:37,760
Vi hade väldigt gammal skog.
Vi hade skog med mycket stora tallar.

645
00:45:38,202 –> 00:45:41,960
Träden kunde vara upp till 500-600 år
vid den tiden.

646
00:45:42,047 –> 00:45:46,408
Och detta var en ackumulerad
skogsresurs som hade

647
00:45:46,542 –> 00:45:50,682
vuxit och utvecklats i flera hundra år,

648
00:45:50,773 –> 00:45:55,585
och var då tillgänglig för
sågverksindustrin i norra Sverige.

649
00:45:58,583 –> 00:46:00,820
Så det verkar vara en
av skogsindustrins myter

650
00:46:00,906 –> 00:46:03,156
att vi har mer skog nu än någonsin.

651
00:46:03,291 –> 00:46:05,482
Men för att kunna undersöka branschens påståenden ytterligare

652
00:46:05,566 –> 00:46:08,858
måste vi fråga oss själva igen,
vad är en skog?

653
00:46:09,234 –> 00:46:11,658
Då man diskuterar såna här
frågor är det viktigt att ha

654
00:46:11,794 –> 00:46:14,884
klart för sig vad man menar.

655
00:46:15,754 –> 00:46:20,680
I Sverige så brukar man dela in
trädbevuxna områden i

656
00:46:20,917 –> 00:46:23,824
kulturskog och naturskog.

657
00:46:24,874 –> 00:46:28,640
Och det stämmer inte med den
internationella indelningen,

658
00:46:28,794 –> 00:46:34,880
för att internationellt så delar man in i tre
olika huvudtyper av trädbevuxna områden.

659
00:46:35,080 –> 00:46:39,124
Naturskog, semi-
naturlig skog och plantager.

660
00:46:40,084 –> 00:46:44,120
I Sverige pratar man inte om
plantager, trots att vi har plantager.

661
00:46:44,600 –> 00:46:50,068
Och vi i Sverige ser
lite snett på till exempel

662
00:46:50,164 –> 00:46:54,034
Sydostasien där man anlägger
oljepalmsplantager,

663
00:46:54,189 –> 00:46:57,907
eller i Brasilien där man
anlägger eukalyptusplantager.

664
00:46:58,080 –> 00:46:59,920
Men vi gör precis samma sak.

665
00:47:00,520 –> 00:47:05,076
Men på något sätt kommer man undan
med att kalla det för kulturskog.

666
00:47:06,546 –> 00:47:11,006
Vi har alltså plantager i
Sverige och att ha klart för sig

667
00:47:11,136 –> 00:47:13,866
de negativa effekterna är enormt viktigt.

668
00:47:14,146 –> 00:47:18,399
En brukad skog i Sverige
har generellt två sorters träd,

669
00:47:18,676 –> 00:47:20,160
långa barr eller korta barr,

670
00:47:20,319 –> 00:47:21,863
tall eller gran.

671
00:47:21,985 –> 00:47:25,485
Livsutrymmet för arter i en naturskog är mycket stor,

672
00:47:25,793 –> 00:47:29,748
medan utrymmet för arterna
i en brukad skog är mycket, mycket liten.

673
00:47:30,440 –> 00:47:33,120
Vi rör oss in i en situation där vi

674
00:47:33,246 –> 00:47:38,247
börjar kalavverka skog
som kalavverkats en gång tidigare.

675
00:47:38,560 –> 00:47:41,442
Vi har inte så mycket skog kvar,
som aldrig har blivit kalavverkad.

676
00:47:41,680 –> 00:47:45,316
Så vi förlorar denna komponent i landskapen.

677
00:47:50,994 –> 00:47:54,160
En vanlig slogan för att stärka bilden
av att svenskt skogsbruk är hållbart

678
00:47:54,333 –> 00:47:58,265
är att: “vi planterar
fler träd än vi hugger.”

679
00:47:58,446 –> 00:48:01,802
“Vi planterar minst två nya träd
för varje som avverkas.”

680
00:48:01,840 –> 00:48:04,309
“Tre nya träd planteras
för varje som avverkats.”

681
00:48:04,489 –> 00:48:07,989
“Två plantor planteras
för varje träd som huggs ned.”

682
00:48:13,428 –> 00:48:17,778
Metoden för detta är att man
kalavverkar, markbereder.

683
00:48:18,258 –> 00:48:24,240
Sedan köper man in plantor från
växthus och sätter dem i rader.

684
00:48:24,798 –> 00:48:29,933
Efter tio år ungefär, så röjer man
bort naturligt föryngrade träd,

685
00:48:30,120 –> 00:48:32,066
ner till 10 procent ungefär.

686
00:48:32,698 –> 00:48:39,058
Därför är det rimligt att också
räkna de här monokulturerna i

687
00:48:39,348 –> 00:48:42,610
Sverige, barrträdsmonokulturer för vad de är:

688
00:48:42,880 –> 00:48:43,758
trädplantager.

689
00:48:44,548 –> 00:48:47,640
Så, man planterar inte
för att återskapa en ny skog,

690
00:48:47,848 –> 00:48:52,178
utan för att skapa ett produktionsbestånd som
kan skördas igen så snart som möjligt.

691
00:48:52,520 –> 00:48:55,735
Och även som industriella trädbestånd
är de påstådda siffrorna

692
00:48:55,880 –> 00:48:58,648
mycket överdrivna,
eftersom en stor del

693
00:48:58,808 –> 00:49:02,120
av de planterade plantorna tidigt
huggs ner genom röjning och gallring.

694
00:49:03,849 –> 00:49:07,560
Detta påstående spreds under
World Economic Forum.

695
00:49:08,347 –> 00:49:11,207
Det är först under de senaste 50 åren

696
00:49:11,370 –> 00:49:14,815
som vi verkligen har genomfört
en omfattande plantering

697
00:49:14,880 –> 00:49:17,800
i Sverige och i Norra Sverige.

698
00:49:18,318 –> 00:49:23,280
Dessförinnan utgjordes föryngringen
till största del av naturlig föryngring

699
00:49:23,370 –> 00:49:27,120
Träden släpper sina frön,
och du fick träd från det.

700
00:49:27,440 –> 00:49:29,760
Så det är absolut inte sant.

701
00:49:35,650 –> 00:49:38,007
Förutom traditionell
marknadsföring och lobbyverksamhet

702
00:49:38,120 –> 00:49:40,450
har skogsindustrin insett värdet av

703
00:49:40,590 –> 00:49:43,020
finansiering och kontroll
av forskningsprojekt.

704
00:49:43,209 –> 00:49:47,150
“Då måste vi trimma Volvon så att
vi ökar skogens tillväxt.”

705
00:49:51,917 –> 00:49:53,920
“Här har vi turbon.”

706
00:49:57,054 –> 00:50:00,680
Professor Erik Westholm var en del av
Future Forests,

707
00:50:00,856 –> 00:50:03,960
det största skogsforskningsprogrammet
i svensk historia,

708
00:50:04,088 –> 00:50:06,600
och efteråt gjorde han en
kritisk fallstudie av programmet.

709
00:50:06,720 –> 00:50:12,090
2010 var jag på världsskogskongressen
i Buenos Aires och blev helt

710
00:50:12,180 –> 00:50:17,560
förbluffad över vilken enorm oro
det var kring skogarna i Australien

711
00:50:17,730 –> 00:50:20,200
och Medelhavet och Kanada och USA.

712
00:50:20,322 –> 00:50:24,868
Varje session nästan började
med att adressera klimatet.

713
00:50:26,000 –> 00:50:30,713
Och det var inte alls vad vi var vana att höra i Sverige,
i Future Forests lät det mer som,

714
00:50:30,834 –> 00:50:33,640
ja men om det blir fyra grader varmare på jorden

715
00:50:33,784 –> 00:50:36,560
och vi får en gödslingsvänlig politik

716
00:50:36,860 –> 00:50:39,295
“Mer av sådana här turboträd på hyggena framöver,

717
00:50:39,440 –> 00:50:41,360
gärna i kombination med gödsling…”

718
00:50:42,005 –> 00:50:44,120
så kan vi producera mycket mera skog

719
00:50:44,303 –> 00:50:47,930
och vi skulle kunna öka exportinkomsterna
med flera miljarder.

720
00:50:48,593 –> 00:50:52,120
Det har varit likadant på Skogs- och
Lantbruksakademin länge

721
00:50:52,296 –> 00:50:56,200
och det finns ju en väldigt tät allians
mellan skogsfakulteten

722
00:50:56,250 –> 00:50:58,500
på Lantbruksuniversitet
och skogsindustrin.

723
00:50:58,830 –> 00:51:03,692
Det är en kultur som stöder
den inriktning på volymökning

724
00:51:03,802 –> 00:51:08,012
som har dominerat i Sverige
fast med olika argument.

725
00:51:09,122 –> 00:51:12,960
Det som blev alltmer klart för
mig var att det här programmet

726
00:51:13,052 –> 00:51:16,742
hade kommit till för att
ställa till rätta

727
00:51:16,922 –> 00:51:18,992
den skogliga agendan i Sverige.

728
00:51:19,982 –> 00:51:24,911
Den handlar ju om att få en ökad
legitimitet och ökat politiskt stöd

729
00:51:25,080 –> 00:51:29,240
för den svenska skogsproduktionsinriktningen

730
00:51:29,402 –> 00:51:32,342
och ännu mer på mer intensivodlad skog.

731
00:51:32,912 –> 00:51:36,720
Det fanns en viss maktkamp i
början om inflytandet mellan

732
00:51:36,842 –> 00:51:42,727
Mistra, den statliga finansiären,
och skogsbolagen om styrelseplatser.

733
00:51:43,007 –> 00:51:49,112
Styrelsen hade en viss makt
över vad som gjordes i projektet.

734
00:51:49,592 –> 00:51:54,463
Man hade pengar i styrelsen som man kunde
lägga ut på vissa beställningar och sådär.

735
00:51:54,760 –> 00:51:58,595
På det viset kom ju forskningen
också att styras

736
00:51:58,720 –> 00:52:05,764
inte av forskningsmotiv
eller vetenskapliga motiv

737
00:52:05,885 –> 00:52:08,554
utan av intressen hos finansiärerna.

738
00:52:09,634 –> 00:52:14,176
Då kan man fråga sig hur alla de här
forskarna ställer upp på en sådan sak

739
00:52:14,304 –> 00:52:16,440
men den var faktiskt ganska dold.

740
00:52:16,640 –> 00:52:18,320
I framtidsstudierna så pratade man ofta

741
00:52:18,394 –> 00:52:20,944
om en metod som kallas Back casting.

742
00:52:21,784 –> 00:52:25,735
Man talar om vart man vill nå och
sedan går forskningsprocessen ut på

743
00:52:25,880 –> 00:52:28,444
att kartlägga hur man ska komma dit.

744
00:52:29,114 –> 00:52:32,194
Men det här målet var ju inte
öppet kommunicerat.

745
00:52:32,434 –> 00:52:36,064
Forskarna vet inte själva att
programmet har ett mål som

746
00:52:36,164 –> 00:52:37,864
är överenskommet med finansiärerna.

747
00:52:39,044 –> 00:52:45,080
Universitetet var ett sätt att
nå det ökade stödet

748
00:52:45,270 –> 00:52:47,680
för den svenska skogsproduktionen.

749
00:52:48,194 –> 00:52:51,464
Det finns en väldig kraft att vi
ska inte ändra på någonting och

750
00:52:51,581 –> 00:52:55,843
om vi ska ändra på någonting så är det bara att

751
00:52:56,004 –> 00:52:57,889
öka speeden hela tiden i skogsproduktionen.

752
00:53:00,120 –> 00:53:02,446
Det är volym som har gällt.

753
00:53:09,600 –> 00:53:13,383
En annan bild av den
svenska skogsbruksmodellen har synliggjorts.

754
00:53:13,600 –> 00:53:16,216
Sedan 1950 har den omvandlat mer än

755
00:53:16,337 –> 00:53:20,279
60 procent av det svenska skogslandskapet
till kalhyggen,

756
00:53:20,386 –> 00:53:23,800
unga brukade skogar, industriella
virkesåkrar och plantager.

757
00:53:24,006 –> 00:53:28,280
Tidigare har den sprutat hormoslyr
för att döda lövträd,

758
00:53:28,444 –> 00:53:33,098
förstört oräkneliga bäckar och vattendrag, placerat
många växter, djur och svampar på rödlistan,

759
00:53:33,280 –> 00:53:36,280
medan de marknadsför sina egna metoder som hållbara.

760
00:53:36,460 –> 00:53:40,000
Denna bransch hävdar nu att den inte
motiveras av vinst

761
00:53:40,190 –> 00:53:42,840
utan av oro för klimatförändringarna.

762
00:53:43,023 –> 00:53:46,320
Det verkar vara en av
de största lögnerna i vår tid.

763
00:53:47,080 –> 00:53:48,580
Skogsbruket måste reformeras,

764
00:53:48,719 –> 00:53:51,600
den svenska kalavverkings-
och planteringsmodellen

765
00:53:51,691 –> 00:53:54,360
behöver ersättas av ett ekosystembaserat mångbruk,

766
00:53:54,640 –> 00:53:57,792
vilket medför ett större utbud
av fördelar och arbetstillfällen

767
00:53:57,960 –> 00:54:00,743
och som bidrar mer till vårt samhälle än dagens

768
00:54:00,878 –> 00:54:02,770
ohållbara skogsexploatering gör.

769
00:54:03,129 –> 00:54:07,078
Vi förlorar så mycket och så snabbt.

770
00:54:07,828 –> 00:54:12,320
Och jag tror att det kommer att ske
en verklig pushback på

771
00:54:12,448 –> 00:54:15,120
lobbyisternas påståenden

772
00:54:15,291 –> 00:54:18,080
om att ‘vi måste hugga skogen
för att rädda den’,

773
00:54:18,233 –> 00:54:22,240
tillsammans med påståendet att vi ‘kommer att kunna
ersätta allt, med alla dessa skogsprodukter.

774
00:54:22,422 –> 00:54:25,080
Människor kan göra matematiken själva.

775
00:54:25,315 –> 00:54:30,640
De kan räkna ut att vi bara har lite
av detta dyrbara skogsarv kvar.

776
00:54:30,814 –> 00:54:34,920
Gamla naturskogar är vårt bästa skydd mot klimatet.

777
00:54:35,084 –> 00:54:39,148
Vi måste sluta avverka dem
och vi måste börja skydda dem på riktigt.

778
00:54:39,538 –> 00:54:44,555
Det är därför det är viktigt att skydda
de sista spillrorna av naturskog

779
00:54:44,920 –> 00:54:46,640
och att samtidigt börja restaurera.

780
00:54:47,668 –> 00:54:50,200
Den boreala skogen är faktiskt
ett bra ställe att göra det.

781
00:54:50,488 –> 00:54:56,677
Om konsumtionen fortsätter att öka
så måste vi också öka produktionen

782
00:54:56,880 –> 00:54:58,558
och utsläppen fortsätter att öka.

783
00:54:59,428 –> 00:55:02,880
Inom ekonomin brukar man kalla det för Jevons Paradox.

784
00:55:03,160 –> 00:55:07,725
Vissa miljöproblem som handlar
om resursanvändning

785
00:55:07,800 –> 00:55:09,390
går inte att lösa tekniskt.

786
00:55:09,660 –> 00:55:11,781
Det går inte att lösa med
ökad produktion.

787
00:55:12,740 –> 00:55:16,740
Det som också skulle behövas
för att få det här till stånd

788
00:55:16,920 –> 00:55:19,220
är att skadliga subventioner dras in.

789
00:55:19,520 –> 00:55:23,040
Vi skulle behöva dämma igen diken
och få mer våtmarker.

790
00:55:23,486 –> 00:55:26,280
Om vi ser på utsläppen från
dikad skogsmark i Sverige.

791
00:55:26,420 –> 00:55:31,340
Så handlar det om ungefär
6 miljoner ton koldioxid per år.

792
00:55:31,760 –> 00:55:34,326
Det kan jämföras från
biltrafiken på ungefär

793
00:55:34,430 –> 00:55:36,290
10 miljoner ton koldioxid per år.

794
00:55:36,740 –> 00:55:43,367
Detta kan åtgärdas ganska enkelt.
Så det finns handfasta, enkla metoder

795
00:55:43,480 –> 00:55:45,320
att faktiskt göra skillnad.

796
00:55:46,240 –> 00:55:48,788
Människor måste stå upp
mot skogsindustrin

797
00:55:48,960 –> 00:55:51,157
och de måste stå upp mot politikerna

798
00:55:51,270 –> 00:55:53,480
som går i skogsindustrins ledband.

799
00:55:53,770 –> 00:55:55,600
När de tågar på gatorna för klimatet,

800
00:55:55,738 –> 00:55:57,920
måste de tåga för skogarna också.

801
00:55:58,200 –> 00:55:59,820
Nu tickar klockan så att säga.

802
00:55:59,974 –> 00:56:05,960
Vi har bara en kort tid på oss,
därför faller det gamla resonemanget.

803
00:56:06,632 –> 00:56:09,840
Vi måste helt enkelt anpassa
diskussionen till

804
00:56:09,997 –> 00:56:12,520
den akuta situationen vi har.

805
00:56:12,960 –> 00:56:15,835
Om vi fortsätter över 1,5 gradersmålet

806
00:56:16,000 –> 00:56:19,562
mot 2-3 grader, då kan vi
riskera att komma över gränser

807
00:56:19,652 –> 00:56:24,240
där naturen börjar generera
växthusgaser av sig själv

808
00:56:24,403 –> 00:56:27,160
utan att vi har kontroll över det hela.

809
00:56:27,332 –> 00:56:28,982
Man passerar så kallade tipping points.

810
00:56:29,282 –> 00:56:32,642
Dynamiken går över mot förstärkt
växthuseffekt av sig själv.

811
00:56:32,912 –> 00:56:36,760
Då är det för sent. Och därför
måste skogsbruket

812
00:56:36,902 –> 00:56:41,102
i Sverige och världen helt enkelt
ändra inställning och det snabbt.

813
00:56:41,952 –> 00:56:44,360
Man tänker fortfarande att skogen växer tillbaks.

814
00:56:44,447 –> 00:56:45,947
Ja men det är om hundra år.

815
00:56:47,312 –> 00:56:48,640
Då är det för sent.

816
00:56:49,207 –> 00:56:50,707
Vem ska du lita på när det gäller klimatfrågor,

817
00:56:50,828 –> 00:56:53,760
skogsindustrin eller IPCC?

818
00:56:53,940 –> 00:56:56,000
Personligen skulle jag lita på forskarna.

819
00:56:56,354 –> 00:56:59,854
IPCC har gjort det glasklart
att restaurering och expandering

820
00:57:00,104 –> 00:57:04,217
av skogar är vårt bästa
hopp för att bekämpa klimatförändringarna.

821
00:57:04,400 –> 00:57:08,161
Utöver en dramatisk minskning av utsläppen, såklart.

822
00:57:08,480 –> 00:57:12,224
Vi måste alla lära oss att använda mindre
och vi måste lämna skogen i fred

823
00:57:12,366 –> 00:57:16,274
för att den ska kunna vara ett hem för djur,

824
00:57:16,424 –> 00:57:18,800
växter och resten av livet på jorden.

825
00:57:19,051 –> 00:57:22,656
Och om vi inte gör det, kommer vi ångra oss bittert.

826
00:57:25,051 –> 00:57:29,656
Svenska undertexter: Lina Burnelius och Elin Götmark

Print Friendly, PDF & Email

http://wilmarigl.de

en_USEnglish