Bryter Sveriges regering och förvaltning mot lagar och normer i klimatnödläget?

Här diskuterar jag om Sveriges regering och förvaltning bryter mot internationella och nationella lagar och normer i det nuvarande klimatnödläget:

0. Bedömning av Sveriges klimatpolitik

 • Klimatpolitiska Radet i Rapport 2020 [12]:
  • “De klimatpolitiska målen bortom 2020 kommer inte att nås med nuvarande förutsättningar och beslutad politik.”
  • “Mycket talar för att Regeringskansliets beredningsrutiner inte räcker för att driva den nödvändiga omställningen med tillräcklig kraft och hastighet.”
  • “Den allvarligaste bristen är att regeringen inte redovisar i vilken grad de beslutade och aviserade insatserna i sina delar eller som helhet, bidrar till att klimatmålen kan nås. Därmed uppfyller inte handlingsplanen klimatlagens krav i detta avseende. Insatserna är därtill genomgående diffust beskrivna och saknar en tidplan för genomförande.”
  • “Klimatpolitiska rådet menar att regeringen bör utforma en permanent ordning där relevanta myndigheter – vilka dessa är kan variera över tid – får i uppdrag att fortlöpande föreslå beslut som bidrar till att Sverige når klimatmålen inom utsatt tid, inklusive konsekvensutredda förslag till klimatpolitiska handlingsplanen.”
  • “Kraften och förändringsviljan hos miljontals aktörer i hushåll, organisationer och mindre företag tas inte särskilt väl tillvara i regeringens samlade politik.”
  • “Handlingsplanen innehåller endast tre förslag som syftar till att bidra till jordbrukets omställning. … Regeringen förefaller här mer defensiv än själva branschen. LRF har nyligen antagit ett hållbarhetsprogram med målet att fasa ut fossila bränslen ur jordbrukets värdekedjor till 2035. Det är också olyckligt att regeringen nyligen förlängde de nedsättningar av koldioxid- och energiskatter som särskilt gäller för jord- och skogsbrukets arbetsmaskiner”.
 • Anderson. K. et al. (2020). “A factor of two: how the mitigation plans of ‘climate progressive’ nations fall far short of Paris-compliant pathways” [13]:
  • “The UK and Sweden propose annual mitigation rates of ∼5% whereas this analysis suggests, respectively, a minimum of 10% and 12% per annum.”

1. Nuvarande Internationella avtal

 • Paris Klimat Avtalet: “Sverige ratificerar klimatavtalet från Paris” [1]
 • UN Child Convention: https://www.government.se/articles/2018/03/new-legislative-proposal-on-the-convention-on-the-rights-of-the-child/
 • WHO definition av barnmissbruk: “Child abuse or maltreatment constitutes all forms of physical and/or emotional ill-treatment, sexual abuse, neglect or negligent treatment or commercial or other exploitation, resulting in actual or potential harm to the child’s health, survival, development or dignity in the context of a relationship of responsibility, trust or power.” [2, 10]

2.Nuvarande nationella lagar och normer

 • Sveriges regeringsform: ”Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.” [3, Kap 1, § 2, 3 st]
 • Diskrimineringslagen ((2008:567): “direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder” [4, Kap 1, § 4 , st 1, 2 ]
  Sverige diskriminera barn och ungdomar eftersom de kommer att mycket mindre chanser att uppleva en intakt miljö och samma utvecklingsmöjligheter som nuvarande vuxna.
 • Statliga värdegrunden – gemensamma principer för en god förvaltning (dvs ledarskapets betydelse och rollen som statsanställd) [8, 9]
 • Allvarliga missförhållanden är brott med fängelse i straffskalan eller missförhållanden som liknar dessa. Enligt regeringen (prop. 2015/16:128, s. 35–47) bör bland annat följande kunna räknas som allvarliga missförhållanden: ekonomisk brottslighet, korrupta gärningar, handlingar som innebär risk för skador på miljön eller risker för människors liv och säkerhet, kränkningar av grundläggande fri­ och rättigheter, underlåtenhet att följa gällande föreskrifter samt brott mot interna regler och oetiska förhållanden. [11]

3. Framtida nationella lagar och normer

 • Regeringskansliet, Debattartikel: “All lagstiftning anpassas till klimatpolitiska ramverket” [5]
 • Regeringskansliet: Convention on the Rights of the Child will become Swedish law [10]

4. Motiv att bryta mot internationella och nationella lagar och normer

Sverige är en exportör av “fordon för vägar” och raffinerade “mineraloljor”, som är de två viktigaste exportvaror [6]. Sverige köper råolja fran Russland och Norge (Nordsjön), raffinera den  och säljer mineraloljan vidare [7]. De här faktorna kan vara relevanta att förklara varför den Svenska regeringen och förvaltningen har en motiv att bryta mot internationella och nationella lagar och normer för att få kortsiktiga politiska fördelar igenom att främja den Svenska ekonomin.

Motivet kan styrkas igenom att visa mot faktiska beslut och atgärder (tex utbyggnad av Arlanda, Preemraff, stöd av bilindustrin/VOLVO) motverkar  atgärderna att följer Paris Klimat Avtalet.

References:

[1] Regeringskansliet (2016-10-13). Sverige ratificerar klimatavtalet från Paris, https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/10/sverige-ratificerar-klimatavtalet-fran-paris/

[2] Report of the Consultation on Child Abuse Prevention, 29–31 March 1999, WHO, Geneva. Geneva,World Health Organization, 1999 (documentWHO/HSC/PVI/99.1) URL: http://whqlibdoc.who.int/hq/1999/WHO_HSC_PVI_99.1.pdf (cited as ref 8 in https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/global_campaign/en/chap3.pdf)

[3] Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152

[4] Diskrimineringslag (2008:567), https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567

[5] Regeringskansliet (2019-12-17). All lagstiftning anpassas till klimatpolitiska ramverket [Debattartikel], https://www.regeringen.se/debattartiklar/2019/12/all-lagstiftning-anpassas-till-klimatpolitiska-ramverket/

[6] Statistiska Centralbyran (2019-10-10). Sveriges export [2018], https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/samhallets-ekonomi/sveriges-export/#

[7] Energimyndigheten (2015-09-11 ). Sveriges import av råolja och drivmedel, https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2015/sveriges-import-av-raolja-och-drivmedel/

[8] Statskontoret (2018-05-29). Den statliga värdegrunden, http://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/rollen-som-statsanstalld/den-statliga-vardegrunden/

[9] Igl, W. (2020-01-02).Political decisions violating the interests of future generations are not democratic. http://biosphere.wilmarigl.de/en/?p=1534

[10] Government Offices of Sweden (2018-06-14). Convention on the Rights of the Child will become Swedish law, https://www.government.se/articles/2018/03/new-legislative-proposal-on-the-convention-on-the-rights-of-the-child/

[11] Statskontoret (2018). En vissel­blåsarfunktion – överväganden och praktiska råd. http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2018/visselblasare.pdf

[12] Klimatpolitiska Radet (2020). Rapport 2020. https://www.klimatpolitiskaradet.se/wp-content/uploads/2020/03/klimatpolitiskaradetrapport2020.pdf

[13] Anderson. K. et al. (2020) A factor of two: how the mitigation plans of ‘climate progressive’ nations fall far short of Paris-compliant pathways, Climate Policy. DOI: 10.1080/14693062.2020.1728209, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14693062.2020.1728209

Print Friendly, PDF & Email

http://wilmarigl.de

en_USEnglish
de_DE_formalGerman en_USEnglish