Bryter Sveriges regering och förvaltning mot lagar och normer i klimatnödläget?

Obs! Prof Kevin Andersson (https://twitter.com/KevinClimate) ska publicera i 2020/Q1 ett paper om hur mycket Sverige (och UK) avviker fran Paris målen!


Här diskuterar jag om Sveriges regering och förvaltning bryter mot internationella och nationella lagar och normer i det nuvarande klimatnödläget:

1. Nuvarande Internationella avtal

 • Paris Klimat Avtalet: “Sverige ratificerar klimatavtalet från Paris” [1]
 • UN Child Convention: https://www.government.se/articles/2018/03/new-legislative-proposal-on-the-convention-on-the-rights-of-the-child/
 • WHO definition av barnmissbruk: “Child abuse or maltreatment constitutes all forms of physical and/or emotional ill-treatment, sexual abuse, neglect or negligent treatment or commercial or other exploitation, resulting in actual or potential harm to the child’s health, survival, development or dignity in the context of a relationship of responsibility, trust or power.” [2, 10]

2.Nuvarande nationella lagar och normer

 • Sveriges regeringsform: ”Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.” [3, Kap 1, § 2, 3 st]
 • Diskrimineringslagen ((2008:567): “direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder” [4, Kap 1, § 4 , st 1, 2 ]
  Sverige diskriminera barn och ungdomar eftersom de kommer att mycket mindre chanser att uppleva en intakt miljö och samma utvecklingsmöjligheter som nuvarande vuxna.
 • Statliga värdegrunden – gemensamma principer för en god förvaltning (dvs ledarskapets betydelse och rollen som statsanställd) [8, 9]
 • Allvarliga missförhållanden är brott med fängelse i straffskalan eller missförhållanden som liknar dessa. Enligt regeringen (prop. 2015/16:128, s. 35–47) bör bland annat följande kunna räknas som allvarliga missförhållanden: ekonomisk brottslighet, korrupta gärningar, handlingar som innebär risk för skador på miljön eller risker för människors liv och säkerhet, kränkningar av grundläggande fri­ och rättigheter, underlåtenhet att följa gällande föreskrifter samt brott mot interna regler och oetiska förhållanden. [11]

3. Framtida nationella lagar och normer

 • Regeringskansliet, Debattartikel: “All lagstiftning anpassas till klimatpolitiska ramverket” [5]
 • Regeringskansliet: Convention on the Rights of the Child will become Swedish law [10]

4. Motiv att bryta mot internationella och nationella lagar och normer

Sverige är en exportör av “fordon för vägar” och raffinerade “mineraloljor”, som är de två viktigaste exportvaror [6]. Sverige köper råolja fran Russland och Norge (Nordsjön), raffinera den  och säljer mineraloljan vidare [7]. De här faktorna kan vara relevanta att förklara varför den Svenska regeringen och förvaltningen har en motiv att bryta mot internationella och nationella lagar och normer för att få kortsiktiga politiska fördelar igenom att främja den Svenska ekonomin.

Motivet kan styrkas igenom att visa mot faktiska beslut och atgärder (tex utbyggnad av Arlanda, Preemraff, stöd av bilindustrin/VOLVO) motverkar  atgärderna att följer Paris Klimat Avtalet.

References:

[1] Regeringskansliet (2016-10-13). Sverige ratificerar klimatavtalet från Paris, https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/10/sverige-ratificerar-klimatavtalet-fran-paris/

[2] Report of the Consultation on Child Abuse Prevention, 29–31 March 1999, WHO, Geneva. Geneva,World Health Organization, 1999 (documentWHO/HSC/PVI/99.1) URL: http://whqlibdoc.who.int/hq/1999/WHO_HSC_PVI_99.1.pdf (cited as ref 8 in https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/global_campaign/en/chap3.pdf)

[3] Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152

[4] Diskrimineringslag (2008:567), https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567

[5] Regeringskansliet (2019-12-17). All lagstiftning anpassas till klimatpolitiska ramverket [Debattartikel], https://www.regeringen.se/debattartiklar/2019/12/all-lagstiftning-anpassas-till-klimatpolitiska-ramverket/

[6] Statistiska Centralbyran (2019-10-10). Sveriges export [2018], https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/samhallets-ekonomi/sveriges-export/#

[7] Energimyndigheten (2015-09-11 ). Sveriges import av råolja och drivmedel, https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2015/sveriges-import-av-raolja-och-drivmedel/

[8] Statskontoret (2018-05-29). Den statliga värdegrunden, http://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/rollen-som-statsanstalld/den-statliga-vardegrunden/

[9] Igl, W. (2020-01-02).Political decisions violating the interests of future generations are not democratic. http://biosphere.wilmarigl.de/en/?p=1534

[10] Government Offices of Sweden (2018-06-14). Convention on the Rights of the Child will become Swedish law, https://www.government.se/articles/2018/03/new-legislative-proposal-on-the-convention-on-the-rights-of-the-child/

[11] Statskontoret (2018). En vissel­blåsarfunktion – överväganden och praktiska råd. http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2018/visselblasare.pdf

Print Friendly, PDF & Email

http://wilmarigl.de

en_USEnglish
de_DE_formalGerman en_USEnglish